Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 46 sany netije tapyldy.
Sahypa 3 / 3

Kyýamatdan öñ Isa aleýhis salam gelýärmi?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... ed-Dahhak, Ibn Zeýd we başga sahaba, tabygyn we selef alymlary, bu aýaty tefsir edenlerinde, aýatdaky habar berileniñ Isa aleýhis salamdygyny aýdyp geçendirler. Isa aleýhis salamyñ kyýamatdan öñ geljekdigi ...

Ene-ata ýagşylyk etmek .

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Rahman we Rahym bolan Allahyñ ady bilen. Ähli hamdlar Allah tagalaga mahsusdyr. Salawat we salam Pygamberimiz Muhammede, ähli beýtine, sahabalaryna we kyýamat gününe çenli onuñ ýoluna boýun boljaklara ...

Teberrük we gabyr zyýaratyna degişli käbir soraglar.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... sahabalaryñ Pygamber aleýhis salama degişli zatlardan teberrük edişi bilen deñäp, şony delil tutjak bolýarlar. Sahabalaryñ Pygamber aleýhis salamyñ saçy, tüýküligi bilen teberrük etmeleri diñe Pygamber ...

Çilim harammy ýa-da mekruhmy?

16 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

  Rahman we Rahym bolan Allahyñ ady bilen. Ähli hamdlar Allah tagalaga mahsusdyr. Salawat we salam Pygamberimiz Muhammede, ähli beýtine, sahabalaryna we kyýamat gününe çenli onuñ ýoluna boýun ...

Kutub-i sitte.

11 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Hadys we Şerh

  Ähli hamdlar Allaha mahsusdyr. Pygamberimize ähli beýtine, sahabalaryna we kyýamada çenli onuñ ýoluna boýun boljaklara salawat we salam bolsun. Kutub-i sitte diýip, hadys ylymyndaky asyl bolan ...

Yslamdaky iñ uly günä şirk

11 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Hamd älemleriñ Robbi Allaha mahsusdyr. Salawat we salam Allah tagalanyñ ilçisi, dogry sözli we emin ynsan, Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we selleme, onuñ maşgalasyna we sahabalaryna bolsun. ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.