Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 39 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 2

Zilhijje aýynyñ ilki on gününiñ ähmiýeti.

14 Awgust 2018 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ “Içinde salyh amal edilen günlerden, Allah Tagalaň iň gowy görýän günleri, Zilhijje aýynyň ilki on günüdir. Sahabalar: Ýa Resulullah (Zilhijjäniň on gününde ediljek salyh amallar) ...

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... hinine girseler, siz hem girip görersiňiz.” Sahabalar: Ýa Resulullah bizden öňkiler diýýäniň Ýahudy we Hristianlarmy? Diýdiler. Resulullah: “Başga kim bolsun?” diýdi.(Buhari, Muslim) Başga bir rowaýatynda ...

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bolmagyna garamazdan, özüne ahun, molla diýip, ýörenlerem şol kitaba aldanyp, Muhammed bin Abdulwahaba töhmet atyşlaryna duşmak bolýar. Ol kitapda orta atylan töhmetler: Muhammed bin Abdulwahab sahabalara ...

Şeýh Albani, Şeýh Bin Bäz, Şeýh Useýmin?

13 Mart 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ýa-da ýalňyş. Kimi diňlemeli we kimi diňlemeli däl? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Her musulman Kurana, sahyh hadyslara we selefi-salyhyna ýagny sahabalara, tabygynlara, taby-tabygynlara ...

Möwlit bidgaty.

09 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (rahimehullah) ýaly haýyrly hökümdarlary bardy. Emma bularyň hiç biri Möwlit bellemedi.   8- Bu ady agzalan kişiler Yslam ymmatynyň hakyky, öwliýa, alymlary we beýikleridir. Pygamberimiziň sahabalary ...

Çaga Şükürgeldi diýip at daksaň bolýarmy?

17 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (sallallahu aleýhi we sellem) erbet many añladýan atlary üýtgedip owadan we dürs atlar dakanlygy sahyh-hadyslarda geçýändir. Çaga at dakylanda Kuranda ady geçen Pygamberleriñ, Sahabalaryñ atlary ýaly salyh ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we sellem) Allahdan gork diýip, edepsiz sözler diýýär. Hatda sahabalar onuň bolşuna gahar edip, ony öldürmek isleýärler. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) oňa degmezligi buýrup onuň neslinden, ...

Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy?

03 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... olar bilimsizlik bilen (özgeleri) Allah ýolundan azdyrmak üçin we ol (ýoly) masgara etmek üçin (özüne) bihuda sözi (lehwel-hadis) satyn alarlar. Ana şolar üçin hor ediji azap bardyr.” 1 Sahabalaryñ ...

Muharrem aýynyň we Aşura gününiň fazileti.

29 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... tutmagy buýrup, özi hem oraza tutanda. Sahabalar Oňa: Ýa Resulullah: Bu gün Ýehudy we Hristianlaryň tagzym edýän günüdir diýdiler. Şonda Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): Geljek ýyl inşaAllah ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... hinine girseler, siz hem girip görersiňiz.” Sahabalar: Ýa Resulullah bizden öňkiler diýýäniň Ýahudy we Hristianlarmy? Diýdiler. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): “Başga kim bolsun?” diýdi. 3 ...

Akyda sözünüň düşündirişi.

01 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... tutulýar. Çünki Ähli-sünnediň ýoly, Allah Tagalaň hak dini Yslamyň özidir. Bu akyda iň haýyrly ynsanlar bolan sahabalaryň, tabygynlaryň we taby-tabygynlaryň1 akydasydyr. Yslam akydasynyň ähli-sünnet ...

Şigalar barada näme bilýärsiňiz?

28 Fewral 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bolan ymamlar bilýär diýip, ynanýarlar. We Allah bilen baglanyşyk diňe şol ymamlaryň araçylygy bilen bolup biler diýýärler. Gynansakda bu küfr bolan pikir şigalardan sufilere geçipdir. 6-Şigalar sahabalara ...

Pygamberimiziñ doglan gününi bellemek (Möwlit) etmek bolýarmy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... seresaplylygyna üns beriň. Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) öwreden zadynyň üstüne ýekeje söz hem goşmaga garşy çykýar. Çünki Sahabalar her kim dine ýekeje söz goşsa wagtyň geçmegi bilen diniň ...

Ähli erbetlikleriñ enesi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Tagala Tinetul-Habal içirjegini wada edendir. Sahabalar: Eý Allahyñ Resuly Tinetul-Habal näme bolýar, diýdiler! Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): Tinetul-Habal dowzahylaryñ deridir ýa-da ...

Aýdym-saz diñlemek harammy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... azap bardyr.” 1 Sahabalaryñ alymlaryndan, Abdullah bin Mesutdan (radiallahu anh) aýatdaky Lehwel-hadis diýmegiñ, nämedigi soralanda, Ol: Özünden başga iläh bolmaýan Allaha kasam edýärin, ol aýdym-sazdyr, ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.