Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 39 sany netije tapyldy.
Sahypa 2 / 2

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.(2)

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Ylym barada sahabalaryñ sözleri: Omar ibnul Hattabyñ (radiallahu anh) ylym barada aýdan sözleri: “Ylym alyñ, ylymy başgalarynada öwrediñ. ...

Täze dogulan çaga edilmeli sünnetler.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... geçýändir. Çaga at dakylanda Kuranda ady geçen Pygamberleriñ, Sahabalaryñ atlary ýaly salyh kişileriñ atlaryny we başgada Türkmen dilinde owadan, manyly we Yslama ters bolmaýan atlar saýlanmalydyr. Pygamberimiz ...

Namazy taşlana garaşýan azap.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... haýyrlysy bolan sahabalar, tabygynlar we taby-tabygynlar döwürinde namaz kylmaýan musulman ýokdy. Çünki olaryñ Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemden öwrenen Yslam dininde namazsyz musulman diýen ...

Çagalar näçe ýaşda sünnet edilmeli?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... anhuma): “Sahabalar çagalaryny özüni bilip başlaýança sünnet etmezdiler” diýýär. (Ibn Kaýýim, Zädul-Mead)  Meýmune (rahimehullah) Ymam Ahmetden, Hasan el-Basriniñ çagany ýedilenji güni sünnet etmegi ...

Juma namazyndan soñra öýle namazy okalýarmy?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... meşruglygyna we syhhatyna (dogrulygyna) arkaýyn bolsa, oña goşmaça öýle namaz okamagy jaiz däldir. Sahabalardan, müjtehid selef ymamlardan Juma namazyndan soñra öýle okalmagy barada aýdan sözleri ýa-da ...

Baýramyñ hökümi we edepleri.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... bolmaýan), ynsanlaryñ ulanýan gutlag sözleri bilen gutlamak jaizdir.” (Ibn Useýmin, Fetawa 17/21) “Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiñ sahabalary baýram günleri duşuşanlarynda Tekobbel Allahu ...

Gurbanlygyñ hökümi we edepleri.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede, ähli-beýtine, sahabalaryna we onuñ ýoluna boýun bolanlara salat we salam bolsun. Gurban baýram güni we gurbanlyk günlerinde, Allah Tagala ýakynlaşmak üçin kesilen ...

Jynsy gatnaşygyñ edebi.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... goraýandyklary üçin sogap gazanjakdyrlar. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): “Jima (jynsy gatnaşyk) etmegiñizde sadaka (sogaby) bardyr” diýdi, sahabalar: “Ýa Resulullah biri jynsy gatnaşyk edeni ...

Jynlaryñ ynsanlara täsiri barmy? Jynlardan nädip goranmaly?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... bolup geçýän wakalar hem muny görkezýär. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) söweşleriñ birinde, sahabalaryndan birine öýüne, maşgalasynyñ ýanyna gitmäge rugsat berýär. Ol sahaba täze öýlenen ýaş ...

Selef-salyhynyñ fazileti (artykmaçlygy).

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... janyny ýakmak üçindir. Allah olaryñ iman edip salyh (ýagşy) amal işleýänlerine bagyşlanyş we uly bir sylag wada edendir.” (Feth süresi: 48/29) Bu aýatda Allah Tagala Pygamberiñ ýanynda bolan sahabalaryñ ...

Selef-salyhynyñ ýoluna eýermek wäjipdir.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... düşüniş hasap edip, garşydaşlaryny azaşan hem-de Kitap bilen Sünnetiñ mazmunlaryny pozanlar diýip biler. Şol sebäpden bu risalany ýazmagyñ zerurlygy aýdyñ ýüze çykýar. Sebäbi sahabalar hem-de olara oñat ...

Selef diýmek näme we Selefiler (Ähli-Sünnet) kimler?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... hadysynda habar beren üç neslidir. Sahyh Buharide we Muslimde geçen hadysda, Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: “Ymmatymyñ iñ haýyrlysy meniñ döwrümde ýaşanlardyr (sahabalar). Soñra ...

Ene-ata ýagşylyk etmek .

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Rahman we Rahym bolan Allahyñ ady bilen. Ähli hamdlar Allah tagalaga mahsusdyr. Salawat we salam Pygamberimiz Muhammede, ähli beýtine, sahabalaryna we kyýamat gününe çenli onuñ ýoluna boýun boljaklara ...

Teberrük we gabyr zyýaratyna degişli käbir soraglar.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... sahabalaryñ Pygamber aleýhis salama degişli zatlardan teberrük edişi bilen deñäp, şony delil tutjak bolýarlar. Sahabalaryñ Pygamber aleýhis salamyñ saçy, tüýküligi bilen teberrük etmeleri diñe Pygamber ...

Çilim harammy ýa-da mekruhmy?

16 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

  Rahman we Rahym bolan Allahyñ ady bilen. Ähli hamdlar Allah tagalaga mahsusdyr. Salawat we salam Pygamberimiz Muhammede, ähli beýtine, sahabalaryna we kyýamat gününe çenli onuñ ýoluna boýun ...

Kutub-i sitte.

11 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Hadys we Şerh

  Ähli hamdlar Allaha mahsusdyr. Pygamberimize ähli beýtine, sahabalaryna we kyýamada çenli onuñ ýoluna boýun boljaklara salawat we salam bolsun. Kutub-i sitte diýip, hadys ylymyndaky asyl bolan ...

Yslamdaky iñ uly günä şirk

11 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Hamd älemleriñ Robbi Allaha mahsusdyr. Salawat we salam Allah tagalanyñ ilçisi, dogry sözli we emin ynsan, Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we selleme, onuñ maşgalasyna we sahabalaryna bolsun. ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.