Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 50 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 3

Ramazan aýynda agyz beklemegiň ähmiýeti we Ramazan aýyna mahsus amallar.

12 Maý 2019 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... فالْتمِسوها في العَشرِ الأواخرِ من كلِّ وَترٍ. رواه البخاريُّ، ومسلم Ebu Said el-Hudri aýtdy: “Pygamberimiz aýtdy: Soňky on gününiň, täk gijelerinde gözläň!” (Buhari, Muslim) Sahyh Muslimde gelen ...

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... batyl we küfür ynançlar hem halkyñ içinde az däldir. Bu makalamyzda kapyrlaryñ baýramyny hususanam täze ýyl bellemegiñ Yslamda haramdygyny, Kuran we Sahyh hadyslaryñ, ähli-sünnediñ, ulamalaryñ sözüniñ ...

Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar?

09 Oktýabr 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... gelip çykyşy, olaryň esasy wasplaryny sahyh hadyslaryň saýasynda belläp geçildi. Taryha hususanam ýakyn taryha ser salsak, Hariji radikal toparlarynyň aýratyn hem Al-Kaidaň dürli wagtlarda Saud Arabystanda ...

Şeýh Albani, Şeýh Bin Bäz, Şeýh Useýmin?

13 Mart 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ýa-da ýalňyş. Kimi diňlemeli we kimi diňlemeli däl? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Her musulman Kurana, sahyh hadyslara we selefi-salyhyna ýagny sahabalara, tabygynlara, taby-tabygynlara ...

Möwlit bidgaty.

09 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Möwlit bidgatyny belläp başladylar. Möwlit belleýänleriň Kurandan, sahyh sünnetden Möwlit bellemek bolýandygyny habar berýän delilleri ýokdur. Delil diýýänleri hem diňe özleriçe çykarýan ýalňyş netijeleridir ...

Söýgüliler güni däl, zyna güni.

31 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... çykarmaly däldir. Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.   1-Hud 11/113. 2-Ebu Dawud, Şeýh Albani sahyh diýdi. 3-Tirmizi. Şeýh Albani sahyh diýdi. 4-Taberani, ...

Çaga Şükürgeldi diýip at daksaň bolýarmy?

17 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (sallallahu aleýhi we sellem) erbet many añladýan atlary üýtgedip owadan we dürs atlar dakanlygy sahyh-hadyslarda geçýändir. Çaga at dakylanda Kuranda ady geçen Pygamberleriñ, Sahabalaryñ atlary ýaly salyh ...

Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy?

10 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... maşgala erkegiň sagynda ýa-da çepinde dälde, göni arkasynda durmalydyr. Sahyh Muslimde gelen hadysda, Enes (radiallahu anh) şeýle diýýär: عن أنس رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه ...

Haramdan gelen gazanjy iýip-içmek bolýarmy?

03 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... Oňa hiç garaşmadyk tarapyndan rysgal berer. Kim Allaha tewekkel etse, bil baglasa, Ol (Allah) oňa ýeterlikdir.”1 Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) sahyh hadysynda şeýle diýýär: . عن عمر بن ...

Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy?

28 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... Ol hadysda şeýle setirler bar: “Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) gije namaza durdy. Menem ýanynda durdym....” 1 Sahyh Muslimde gelen hadysda bolsa, Enes (radiallahu anh) Pygamberimiz (sallallahu ...

Safar aýy şowsuzlyk, bela-beter gelýän aýymy?

15 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... we alymlar näme diýýärler? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Sahyh Buharide we Sahyh Muslim hadys kitaplarynda geçen hadysynda şeýle diýdi: ...

Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi?

14 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... döküljegini diňe Allah Tagala bilýändir. Ol amallary bolsa, Allah Tagala bize Kuran-Kerimde, sahyh hadyslarda habar berendir. Köp ýerlerde edilişi ýaly zenan-erkek garym-gatym bolup, bagşy getirip aýdym-saz ...

Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy?

03 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... kişi aýdym-sazdan uzak durmalydyr. Aýdym-sazyñ haramlygy Kuran-Kerimiñ aýaty we Sahyh Hadys bilen sabitdir. Kuran-Kerimde Allah Tagala şeýle diýýär: “Adamlaryñ arasynda şeýle kimseler bar-ki, ...

Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn?

29 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Şuaibu’l-İmân 5233. 3-حماية من الوقوع في الحرام. 4-Sahyh Buhari. رواه البخاري فتح رقم 5066 . 5-Nur 24/30-31. 6-Muttefekun aleýh. Buhari/6243, Muslim/2657.  ...

Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar?

04 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...    *-Nisa 4/119. 1-Hud, 11/113. 2-Ebu Dawud, Şeýh Albani sahyh diýdi. 3-Tirmizi. Şeýh Albani sahyh diýdi. 4-Taberani, el-Mujemul-Kebir, 1/118. Şeýh Albani hasen diýýär: es-Silsiletus-Sahiha, ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.