Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 50 sany netije tapyldy.
Sahypa 2 / 3

Hydyr ata kim? Ol dirimi ýa-da öli?

12 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Taryh

...  Kuran-Kerimde we sahyh hadyslarda bu şahsyýet barada habar berilýärmi? Diýen soragalara jogap bermäge çalyşalyň. Kuran-Kerimde Kehf süresiniň 60,82-nji aýatlarynda Musa Pygamberiň (aleýhis salam) ...

Öýde toty guş, balyk saklasaň bolýarmy?

28 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ýaradan zatlary barada pikir etmek üçin, dynç almak üçin, çagalara güýmenje bolmagy üçin öýde owadan balyklar we guşlar saklamak bolýandyr. Sahyhaýynda Enes bin Mälikden şeýle habar berilýär: “Pygamberimiz ...

Erte namazyň wagty haçan girýär we haçan çykýar?

22 Awgust 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... namazynyň wagty başlaýar.   Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Sahyh Muslim hadys kitabynda gelen hadysynda şeýle diýýär:    (وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ ...

Ýehudy, hristanlar, kapyrlar jennete girýärmi?

10 Awgust 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... inkär edenler dowzah ataşyndadyrlar we ol ýerde ebedi galjakdyrlar. Ýaradylanlaryň iň şerlisi olardyr.” 26 Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) sahyh hadysda şeýle diýýär: وقال النبي - صلى الله ...

Ramazanyň soňky on gününiň ähmiýeti we ygtykaf sünneti.

17 Iýul 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... jemagat bilen okap bilmegi üçin, ygtykafa diňe metjitlerde girilýär. Ygtykafyň şertleri bardyr. Haçanda şol şertler ýerine ýetirilse ytykaf sahyh/dogry we kabul bolýar. Olar: 1-Niýet. Bunyň delili: ...

Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy?

29 Iýun 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... anha) enemizden haýyzly zenan namazyň we orazaň kazasyny almalymy diýip, soralanda şeýle diýip jogap berýär: Bize orazaň kazasyny almak we namazyň kazasyny almazlyk buýruldy. (Sahyh Buhari, Sahyh Muslim) ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... eserde şeýle diýýär: Sahyh hadyslardan bellenilişi ýaly sakgal syrmak haramdyr. (Sakgal syrmagy) mubäh (halal) gören ýokdur. Köne we täze ähli-sünnet alymlary sakgal syrmagyň haramdygyny belläp geçendirler. ...

Mazarystana baraňda haýsy doga okalýar?

18 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... esseläm we rahmetullahi we barakatuh.   Mazarystana barylanda okalmagy sünnet bolan doga:  Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bize sahyh hadysynda mazarystana baranymyzda şeýle diýmegi ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.