Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 50 sany netije tapyldy.
Sahypa 3 / 3

Ýüzärlik tütedilmeginiň sebäbi näme?

22 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... asyp goýsaň gözden dilden goraýarmy? Jogap: Göz degmegi hakdyr. Gözüň degýänligi barada Kuran-Kerimde we Sahyh hadyslarda habar berilendir. Göz degmek kişini öldürip biljek derejede täsirlidir. Şonuň ...

Bu hadyslar dogrymy (sahyhmy)?

15 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Hadys we Şerh

... Indi şu aýdanlarym hakda Sahyh hadys zat barmyka!? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh. 1-nji hadys barada: Ilkinji ýaradylan zat Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) nurudyr ...

Şigalar barada näme bilýärsiňiz?

28 Fewral 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ygtykatlary: Sahyh Buhari, Sahyh Muslimdäki we başgada hadys kitaplaryny kabul etmeýärler. 3-Töwhit ýagny Allahy birlemek meselesindäki ygtykatlary: Allahdan başgasyna, ölülere doga-dileg, nezir ...

Şeýtan ynsan keşbine girip bilýärmi?

24 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... anh) hem ol kişiniñ şeýtandygyny bilmedi. Diñe Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) habar berenden soñra bilip galdy! Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. 1-Sahyh Buhari: ...

Mähremsiz zenan maşgala sapar etmek bolýarmy?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... sapar etmegi dinimizde haramdyr. Çünki Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem Sahyh Buharide rowaýat edilen hadysynda şeýle diýýär: “Zenan maşgala mähremsiz üç günlik sapara çykmasyn.”  Ymam ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.