Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 35 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 2

Zilhijje aýynyñ ilki on gününiñ ähmiýeti.

14 Awgust 2018 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ “Içinde salyh amal edilen günlerden, Allah Tagalaň iň gowy görýän günleri, Zilhijje aýynyň ilki on günüdir. Sahabalar: Ýa Resulullah (Zilhijjäniň on gününde ediljek salyh amallar) ...

Ýaşululara sylag-hormat etmek.

25 Mart 2018 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... uzyn we amaly salyh, gowy bolan kişidir”diýip, jogap berýär. (Tirmiziرواه الترمذي) Pygamberimiz Muhammet (sallallahu aleýhi we sellem) aýtdy: الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ “Bereket ulularyňyz bilendir.” ...

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... belläp geçişi ýaly ilkinji üç nesil bolan selef-salyhynyň akydasydyr. Ýagny akyda-da selefidir. Mezhebi Hanbelidir. Şeýh Muhammed bin Abdulwahab Nejtde we Yslam diýarlarynda, musulmanlaryň Yslamdan, ...

Şeýh Albani, Şeýh Bin Bäz, Şeýh Useýmin?

13 Mart 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ýa-da ýalňyş. Kimi diňlemeli we kimi diňlemeli däl? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Her musulman Kurana, sahyh hadyslara we selefi-salyhyna ýagny sahabalara, tabygynlara, taby-tabygynlara ...

Möwlit bidgaty.

09 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... içmek, zyna etmek ýaly haram işler etmek ýaýrandy. Minberlerde Selefi-salyhyna söwüp, sahabalara kapyr diýýärdiler. Bu betbagt ynsanlar alty sany Möwlit oýlap tapdylar olar: Pygamberimiziň (sallallahu ...

Çaga Şükürgeldi diýip at daksaň bolýarmy?

17 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (sallallahu aleýhi we sellem) erbet many añladýan atlary üýtgedip owadan we dürs atlar dakanlygy sahyh-hadyslarda geçýändir. Çaga at dakylanda Kuranda ady geçen Pygamberleriñ, Sahabalaryñ atlary ýaly salyh ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Selefiler Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) sünnetine we selefi-salyhyna eýerýän kişilerdir. Yslamyň ýoly açyk we aýdyňdyr. Yslamda bukulgy, gizli zatlar ýokdur. Yslam, Ähli-sünnet bular ýaly ...

Men uly günä iş edenim üçin näme etmeli?

08 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... şeýle diýýär: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ  حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا “Diňe kimde-kim toba etse we salyh ...

Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn?

29 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... olary salyh ynsanlar bilen bile goýmajakdygy aýdylýar. Ol kişilerden toba etmediklerini, ilkinji jähenneme saljakdygy aýdylýar. Şol ynsanlaryñ bir topary, eli bilen şehwedini gideren kişidir.1 Başga ...

Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar?

04 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... däl, biz diñe ol gün jemlenip diňe şatlanyp-şowhun edýäris” diýse, oña şeýle jogap beriler: “Kapyrlaryñ baýramlaryna gabatlap jemlenişmek we olaryñ baýramyna goşulmak haramdyr.” Takwa, salyh, ýagşyzada ...

Muharrem aýynyň we Aşura gününiň fazileti.

29 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... sorady. Olar (Ýehudylar): Bu gün salyh (gowy) gündir. Allah Tagala bu günde Ýehudylary duşmanlaryndan halas etdi we (şonuň üçin) Musa (aleýhis salam) (bu gün) agyz bekledi diýdiler. Şonda Pygamberimiz ...

Hydyr ata kim? Ol dirimi ýa-da öli?

12 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Taryh

... Tagalanyň olara has haýyrly, päk, merhemetli öwlat bermegi isledik. Diwar barada aýtsak, ol diwar obadaky iki ýetim oglanyňkydy. Diwaryň aşagynda olara degişli bolan hazyna bardy. Atalary hem salyh ...

Biz maşgalamyz bilen arak satýarys. Men indi näme etmeli?

09 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... şeýle diýdi: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا Eý Pygamberler päk (halal) zatlardan iýiň we salyh amal ediň.(Mu'minun 23/51) We ýenede Allah Tagala şeýle diýdi: ...

Ramazan aýy haçan başlaýar?

19 Iýun 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... Muslim) Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem), dört çaryýarlar bolan Ebu Bekr, Omar, Osman, Alyň (Allah olardan razy bolsun) we dört mezhep ymamlaryň, selefi-salyhynyň döwründe Ramazan aýynyň ...

Mazarystana zyýarata gideniňde gabryň daşyndan aýlanmak bolýarmy?

06 Aprel 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... salyh amal etse, Allah Tagala olaryň günälerini ýagşylyga öwürer. Allah bagyşlaýyjy, rehimlidir”13 Bu barada Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.