Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 35 sany netije tapyldy.
Sahypa 2 / 2

Salamyň edebi.

30 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... ibädillahis-salihin (Bize we Allahyň salyh gullaryna salam bolsun) diýiň.” (Buhari) 7- Hajatany giderip duran kişä salam bermek mekruhdyr. Ibn Omardan (radiallahu anh) rowaýat edilýär: “Pygamberimiz ...

Akyda sözünüň düşündirişi.

01 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... hökümlerine, selef-salyhynyň ijma eden hökümlerine şeksiz-şübhesiz iman etmek hem akyda degişlidir. Hususanam Yslam akydasy diýilende, ähli-sünnet we'l jemagatyň (أهل السنة والجماعة) akydasy göz öňüne ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.(2)

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Tagala gulluk edýändirler! Alym sahaba Abdullah bin Mesud (radiallah anh) ylym barada şeýle diýdi: “Hiç kim alym bolup dünýä gelmez. Ylym öwrenmek bilen bolar” 25 Ylym öwrenmek barada selef-salyhynyñ ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Allah Tagalanyñ rahmetinden soñra biziñ jennete girmegimize sebäp boljak zat salyh amallardyr. Amalyñ salyh bolmagy we Allah Tagalañ gatynda ...

Täze dogulan çaga edilmeli sünnetler.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ähli musulmanlara salyh perzent nesip etmegini dileýäris. 1- Täze bolan çagañ gulagyna azan aýtmak: Ebi Rafiden (radiallahu anh) rowaýat edilýär, ol şeýle diýýär: “Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi ...

Namazy taşlana garaşýan azap.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... eýýäm giç bolar! Robbimiz aýtdy: “Haçanda olardan birine ölüm gelende: Robbim meni yzyma gaýtaraýda, taşlan salyh amallarymy edeýin, diýer.” (Müminun 23/99-100) “Käşkä men ahyrýedim üçin taýynlanan bolsadym ...

Yslam akydasy.(2)

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... Tagalanyñ huzurynda amalyñ kabul bolmagynyñ şertleri: 1- Allah Tagalaga iman edip, Ony birlemekdir. Delili Allah Tagala: “Allah Tagalaga iman getirip, salyh amal edenleriñ jaýy Firdews jennetindedir” ...

Selef-salyhynyñ fazileti (artykmaçlygy).

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... janyny ýakmak üçindir. Allah olaryñ iman edip salyh (ýagşy) amal işleýänlerine bagyşlanyş we uly bir sylag wada edendir.” (Feth süresi: 48/29) Bu aýatda Allah Tagala Pygamberiñ ýanynda bolan sahabalaryñ ...

Selef-salyhynyñ ýoluna eýermek wäjipdir.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... giden atalary we garyndaşlary göz öñünde tutulýar. Şol sebäpden ilkinji döwrüñ tabygynlaryna salyh selef diýlipdir.”4 Şulara ýakyn manyda Kuranda şeýle aýatlar bar: “Bes, olardan soñkylar üçin olary ...

Ene-ata ýagşylyk etmek .

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (olara doga et)”. Şonuñ üçin Kuran terbiýesi bilen ýetişen hakyky musulman hemişe ene-atasyna ýagşylyk edenleriñ iñ gowusy bolmalydyr. Biziñ selef-salyhymyz sahabalar, tabygynlar bu meselede bize nusgadyrlar. ...

Yslamdaky iñ uly günä şirk

11 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... gowuşmany umyt edýän bolsa, salyh amal etsin we Robbuna ybadatda hiç zady şärik goşmasyn.” (Kehf süresi,110). Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellem şeýle diýýär: “Siziñ üçin iñ gorkýan zadym ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.