Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 12 sany netije tapyldy.

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Yslamy ýykmak üçin iňlisler tarapyndan ýasalan adam edip suratlandyrýarlar. Ol kitapda Muhammed bin Abdulwahaba iň agyr töhmetleri atýarlar. Kitabyň toslamadygy, Muhammed bin Abdulwahaba töhmetdigi açyk-aýdyň ...

Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar?

09 Oktýabr 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Arabystany terora goldaw berýän ýurt höküminde suratlandyrýarlar. Bunyň esasy iki sebäbi bar; 1-nji Saud Arabystan ýer ýüzündäki musulman döwletleriniň içinde baş kanuny Şerigat ýagny Kuran we Sünnet ...

Erkekleriň boýnuna, eline zynjyr dakynmagynyň hökümi näme?

20 Sentýabr 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... we günäsi has hem köpdür. Çünki ol iki tarapdan hem erkeklere dolulygyna haramdyr. Birinji tarapdan ol altyndyr, ikinji tarapdan bolsa, zenanlara meňzemekdir. Eger üstünde (janly zadyň) suraty bolsa, has ...

Erkeklere gaş ütmek bolýarmy?

10 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله “Tene surat çeken (nakolka eden) we tenine surat çekdiren zenanlara, ýüzdäki tüýleri (gaşlary) üten we ütdüren zenanlara, owadan görünmek üçin dişleriniň arasyny açdyran ...

Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn?

29 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Öýlenmäge güýji ýetmeýänler bolsa, agyz beklesin. Çünki ol (haram işe düşmekden goraýan) galkandyr.” 4 Açlyk ynsanyň şehwedini peseldýändir. 2- Gözi harama seretmekden goramak: Haram suratlara, ...

Agyz beklikä müşk çalmak bolýarmyka?

29 Iýun 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Agyz beklikä müşk çalmak bolýarmyka? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Orazaly kişiniň suwuk ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... diýýär: : لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. “Tene surat çeken (nakolka eden) we tenine surat çekdiren zenanlara, ýüzdäki tüýleri (gaşlary) ...

Akyda sözünüň düşündirişi.

01 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

...  Şeýtanyň hilesine üns beriň ilki welileri ýatlap durar ýaly olaryň suratyny çekiň diýýär! Soňra olaryň heýkelini ýasaň diýýär! Soňradan gelen nesile bolsa, ata-babalaryňyz bulara sygynyp, doga-dileg, ...

Surata düşmek, owadanlyk üçin öýde asmak bolýarmy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum Allah Tagala siziñ edýän işiñize ýardam bersin. Meniñ soragym: Surata düşseñ bolýarmy ýa-da düşülen suraty öýüñde owadanlyk, ...

Jynsy gatnaşykly widýolary görseñ bolýarmy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ýarym-ýalañaja bir gezek seretmek haram hasaplanyp göz zynasy bolup durka, bu hili jynsy gatnaşykly (zyna) widýolary , suratlary, žurnallary görmek şeksiz-şübhesiz haramdyr. Dinimizde bu hili zatlara ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.