Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 8 sany netije tapyldy.

Ýaşululara sylag-hormat etmek.

25 Mart 2018 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... ululara we hususanam ýaşululara sylag-hormat etmek, olaryň gadyr-gymmatyny bilmek, olaryň haklaryny berjäý etmekdir. Ululara sylag-hormat edip, olaryň gadyr-gymmatyny bilmek barada köp hadyslar habar berilendir. ...

Är-aýal gatnaşygynyň edebi.

26 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Zenanyň ýan-ýoldaşyna garşy edebi: 1-Ýan ýoldaşyna ytagat etmeli we oňa garşy sylag-hormatly bolmaly. 2-Onuň bilen gaty sesli gürleşmeli ...

Salamyň edebi.

30 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... öwrenip, salamy ýaýratmak imanyň köpelmegine, jennete girmegimize we halkyň arasynda sylag-hormatyň, söýgü-muhabbetiň, agzybirligiň güýçlenmegine sebäp boljakdyr. Hut şonuň üçin Pygamberimiz (sallallahu ...

Musulmanlar döwlet baştutanlaryna garşy nähili bolmaly?

08 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... bardyr. Mysal üçin musulman maşgalada her wagt ata baştutandyr. Haçanda maşgala ata sylag-hormat edip, her meselede onuň bilen maslahatlaşyp dursalar, atany sylasalar, maşgalada agzybirlik, birlik, doganlyk ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.(2)

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... halyfalardan Omar bin Abdulaziz (rahimehullah) şeýle diýýär: “Ylymsyz amal edýän kişiniñ, düzeden zadyndan, bozan zady köp bolar.” 27 3-Tawus bin Keýsan (rahimehullah): “Şu dört kişä sylag-hormat etmek ...

Bakara süresiniñ 34-nji aýatynyñ düşündirişi näme?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Kuran we Tefsir

... 2/34) ? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh. Bu aýatdaky Adam Pygambere (aleýhis salam) edilen sežde ybadat seždesi däldir, diñe salamlamak, sylag-hormat üçin edilen seždedir. ...

Ene-ata ýagşylyk etmek .

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... dost-ýarlary, garyndaşlary bilen gatnaşyk saklap olara sylag-hormat etmeli we ene-atañ öwüt-wesýetlerini ýerine getirmeli. Bir adam Pygamberimiziñ (sallahu aleýhi we sellem) ýanyna gelip: “Ýa Resulullah ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.