Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 3 sany netije tapyldy.

Iki ölümiň soňy. (Ybratlyk)

16 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... wakasyny eşidip, onuň alynyndan öpdi. Jynazasynyň haçan boljagyny bilmän gitmäliň diýdik. Hassahanaň işgärlerinden biri onuň öýüne jaň etdi. Telefony alan onuň doganydy. Aýtmagyna görä: (Iki günde bir ...

Telefonda gürleşmegiñ edebi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. 21-nji asyryñ getiren tehniki önümlerinden, durmuşymyzyñ içinde aýrylmaz oruny eýelän gural hem telefondyr. Musulman kişi bu hili zatlary ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.