Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 6 sany netije tapyldy.

Ýehudy, hristanlar, kapyrlar jennete girýärmi?

10 Awgust 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... Allahdan başga zatlara çokunyp, sygynyp, ybadat etmäň diňe Allaha ybadat ediň diýip wagyz etdiler. Bu barada Allah Tagala Kuran-Kerimde şeýle habar berýär: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً ...

Iki ölümiň soňy. (Ybratlyk)

16 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... obada ýaşaýan enesiniň ýanyna gidermiş. Obadaky dullara, ýetimlere, garrylara aýlanyp çykarmyş. Ol oba halky ony gowy tanaýar ekenler. Çünki olara dini kitaplar we wagyzlar getirip berýän eken. Oba her ...

Hütbe diýmek näme bolýar?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... diýip, juma we baýram namazlarynda ymamyñ minbere çykyp, jemagata ýüzlenip ögüt- nesihat we doga-dileg wagyz etmegine aýdylýar. Salamat boluň!  ...

Gadyr gijesi haçan bolýar we ol gijäni nähili geçirmeli?

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) ömür beýanyny okap, wagyz we ögüt-ündeg etmelimi? Mesjitde gutlamalymy? Jogap: 1-Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Ramazanyñ soñky on gününde başga ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.