Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 6 sany netije tapyldy.

Ýehudy, hristanlar, kapyrlar jennete girýärmi?

10 Awgust 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... zatlaryň) içinde ilähleşdiren zatlarydyr. Egerde Allaha garşy edilmeli ýekeje zady ol mahlukata garşy etseň, ol zady ilähleşdirdigiň bolýar. Mysal üçin Ölüp giden weliler bizi görüp, gollap dur diýsek, ...

Müşrükler näme üçin butlara ybadat edýärler?

28 Aprel 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... araçylaryň gerekdigine ynanýardylar. Butlar bilen welileriň ruhlarynyň baglanşygynyň bardygyna, şol sebäpli hem butlara ýüzlenilse ol butlaryň Allah bilen öz aralarynda araçy, aklawçy bolup doga-dilegleriniň ...

Akyda sözünüň düşündirişi.

01 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... ýanyna gelip: Ol wepat eden welileriň surtyny çekip asyň, şeýtseňiz olary ýatlap, hasam ybadat etmäge bolan höwesiňiz artar diýip, waswasa berdi. Halk hem şeýtanyň waswasasyny berjäý etdiler. Olardan soňra ...

Şigalar barada näme bilýärsiňiz?

28 Fewral 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we gurbanlyk edýärler. Welileriň we ähli-beýtiň dünýäniň dolandyryşyna täsiri bardygyna ynanýarlar. Käbir sufi toparlar hem olardan bu batyl we küfr bolan ynanjy alandyrlar. Käbir musulman halklara gabyr ...

Teberrük we gabyr zyýaratyna degişli käbir soraglar.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Sahypañ okyjysy: Esselamu aleýkum. Gabyrlardan teberrük etseñ bolýarmy? Çagasy bolmaýan adam gabyrdan, welileriñ ruhyndan çaga dilese bolyarmy? Gabyrlary zyýarat etmek üçin ýol söküp ol ýerlere gitmek ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.