Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 50 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 3

Ramazan aýynda agyz beklemegiň ähmiýeti we Ramazan aýyna mahsus amallar.

12 Maý 2019 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...  Ynsanlar Kadyr gijäni gözläp, köpräk ybadat etsinler diýip, Kadyr gijesi Ramazanyň gijelerinde gizlenendir. Kadyr gijäň alamaty: عن أُبيِّ بنِ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهُ قال: وأمارتُها أنْ تطلُعَ الشَّمسُ ...

Ýaşululara sylag-hormat etmek.

25 Mart 2018 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... saçy-sakgaly agaranda, bili bükülende we ahyrýede ýakynlaşanda, has hem bu dünýäň panylygyna, örän çalt geçýändigine gowy göz ýetitýär. We tagat-ybadaty, zikri köpelýär. Ibn Ebud Dünýä habar berýär: ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we zenanlara, mömin erkeklere we zenanlara, yhlas bilen Allaha ybadat edýän erkeklere we zenanlara, Allahyň sadyk gullary bolan erkeklere we zenanlara, sabyrly erkeklere we zenanlara, Allahdan gorkýan ...

Är-aýal gatnaşygynyň edebi.

26 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... ybadaty, ahlagy babatynda gerekli bolan ylymlary öwredip durmaly. 9- Eklençde, maşgalasyna ylym öwretmekde, saglygy bilen gyzyklanmakda sowuk-salalyk we gowşaklyk görkezmeli däldir. 10-Hepde-de pesinden ...

Söýgüliler güni däl, zyna güni.

31 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ybadatda, ahlakda, özüni alyp barşynda, söz we adatlarynda kapyrlara meñzemegi, olara eýermegi, olaryñ agzyna öýkenmegi haramdyr diýip, şerh edendirler. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): ليس ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... delildir. Olar şeýle bir ybadat ederler: Siz olaryň namaz kylyşyny, oraza tutuşyny görüp öz namazyňyza, orazaňyza göwnüňiz ýetmez. Ýagny Harijiler ybadathon adamlardyr. Hatda taryh kitaplarda habar ...

Haýsy günäni Allah Tagala bagyşlamaýar?

30 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... toba edilse, Allah Tagala bagyşlajakdyr. Emma toba etmän ölen ýagdaýynda, bagyşlanmajak ýeke-täk günä bardyr. Ol hem şirkdir. Şirk bolsa, Allah Tagalanyň ýany bilen başga ýaradylan zatlara ybadat, ...

Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar?

04 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... millete meñzese, ol hem olardandyr.” 2 Alymlar bu hadysyñ düşündirişinde: Musulmanyñ ynançda, ybadatda, ahlakda, özüni alyp barşynda, söz we adatlarynda kapyrlara meñzemegi, olara eýermegi, olaryñ agzyny ...

Ýehudy, hristanlar, kapyrlar jennete girýärmi?

10 Awgust 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... Ogullary: Biz seniň we seniň atalaryň Ybraýymyň, Ysmaýylyň, Ishakyň ilähi bolan, ýeke-täk ilähe (ýagny Allaha) ybadat ederis diýdiler. We biz diňe Oňa boýun bolanlar, musulmanlardyrys diýdiler.” 4 Musa ...

Ramazanyň soňky on gününiň ähmiýeti we ygtykaf sünneti.

17 Iýul 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Ramazan aýynyň soňky on gününde has köp ybadat etmek, gijelerine tehejjut namazy kylmak, zikir etmek we ramazanyň soňky on gününiň täk gijelerinde ...

Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy?

29 Iýun 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... üçin Allah Tagaladan rahmet we ýeňillikdir. Çünki bäş wagt namaz her gün gaýtalanýan ybadat bolanlygy üçin onuň kazasyny almak olara kyn gelip biler, emma oraza ýylda bir gezek bolany üçin onuň kazasyny ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... aleýhi we sellem) gadagan eden zatlaryny etmezlikdir. 4-Allaha diňe Pygamberimiziň (sallahu aleýhi we sellem) öwredişi, görkezişi ýaly ybadat etmekdir. Musulman adam her bir işinde, maşgalada, jemgyýetde, ...

Müşrükler näme üçin butlara ybadat edýärler?

28 Aprel 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... ybadat edýärsiň? Husaýn: Ýedi ilähe ybadat edýärin. Biri gökde altysy ýerde! Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): Mal-mülkiň heläk bolanda kime doga-dileg edýärsiň? Husaýn: Gökdäki ilähe dileg ...

Ýüzärlik tütedilmeginiň sebäbi näme?

22 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Allah Tagala aýatda: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ “Men jynlary we ynsanlary diňe maňa ybadat etsinler diýip, ýaratdym” 1diýýär.Allah Tagala ynsan ogluny ýaradyşy ýaly jynlary ...

Iki ölümiň soňy. (Ybratlyk)

16 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... beýle ybadat, geň zat. Men ol wagtlar bir musulman üçin iň haýyrly namazyň gije namazydygyny bilmeýärdim. Olar Allaha doga-dileg etmek üçin düşeklerinden turardylar. Aradan ep-esli wagt geçdi, men ulaldym. ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.