Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 9 sany netije tapyldy.

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... öňki, ýurtlarynda arkaýyn gezip ýören ençeme (hakykaty inkär eden) nesilleri heläk etmegimiz olary (dogry) ýola getirmedimi? Paýhasy bolana onda (şol wakalarda) ybratlar bardyr.” 7 Allaha hamd, Pygamberimiz ...

Mazarystana baraňda haýsy doga okalýar?

18 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... dileýäris.”1 Bellik: Yslamda gabyra zyýarata gitmekden iki maksat bardyr: 1-Ölüleri görüp ybrat alyp, ahyrýedi ýatlamak, Allahyñ huzuryna çykmaga taýynlanmak. 2-Ölülere salam bermek, olar üçin Allahdan ...

Iki ölümiň soňy. (Ybratlyk)

16 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Okuwymyň ilkinji ýyllarynda maşgalam bilen ýaşaýardym. Agzybir maşgalamyz bardy. Hemişe ejemiň doga-dileglerini eşiderdim. Kakamyň namazda ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.(2)

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... sünnetdir: Alym, ýaşuly, döwlet ýolbaşçysy we ata.” 28 Ylym ögrenmek üçin sapar etmek. Ylym öwrenmek üçin ýola çykmak, selefiñ içinde adat bolup gelendir. Kuran-Kerimde kyýamada çenli bize ybrat ...

Dostym gözümiñ öñünde ýandy. (Ybratlyk)

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... gelýär. Hiçden giç ýagşy diýilişi ýaly esasy zat toba gelmek, ögüt-nesihat almak, haky diñlemek we ybrat alyp başarmakdyr. Çünki ençeme ynsanlar bardyr Allah Tagalanyñ Kuran-Kerimde aýdyşy ýaly olaryñ ...

Zenanlar gabyra zyýarata gitse bolýarmy?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... gazanjakmyş diýýärler? Käbir mollalar bolsa, gitse bolar diýýärler? Waleýkum esselam we rahmetullahi we barakatuh. Ybrat almak, musulmanlaryñ ölüleri üçin bagyşlanma dilemek üçin gabyra zyýarata gitmek ...

Ene-ata ýagşylyk etmek .

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... kişi bolan Jüreýjiñ kyssasynda-da ene-ata ytagatyñ ähmiýetini görkezen ybratlar bardyr. Ol namaz kylyp durka ejesi Jüreýji çagyrdy. Ol öz ýanyndan: “Robbim ejemmi ýa namazym?” diýip, namazdan çykyp-çykmajagyny ...

Teberrük we gabyr zyýaratyna degişli käbir soraglar.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... söküp ol ýerlere gitmek bolýarmy? Jogap: Ybrat almak, musulmanlaryñ ölüleri üçin bagyşlanma dilemek üçin gabyra zyýarata gitmek müstehapdyr. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem hadysda: “Size gabyrlara ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.