Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 12 sany netije tapyldy.

Safar aýy şowsuzlyk, bela-beter gelýän aýymy?

15 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... batyl-ýalan ynançlarydyr. Tyýere: Yrym etmek. Mahlukatdan käbir zatlaryň şowsuzlyk, bela-beter getirip biljegine ynanmak ýagny yrym etmekdir. el-Hame: Baýguş diýilýän guşdyr. Jähiliýýe zamanasyndaky ...

Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi?

14 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Gurbanlykda hiňňildik  uçmak günä  diýýärler. Şol dogrumy? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi ...

Ýüzärlik tütedilmeginiň sebäbi näme?

22 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... tütedilen ýere bereket geler, al-arwahlar, jynlar gider diýen ýaly zatlara we başgada şuňa meňzeş dürli yrymlara ynanýarlar. Ýüzärlik tütetmek nämäni aňladýar, näme üçin köneden bäri halk içinde bu däp ...

Akyda sözünüň düşündirişi.

01 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... akyda amallaryň kabul bolmagynyň sebäpkärdir. 5-Dogry akyda ynsan aklyna we dine ters bolan yrymlardan, bidgat we hurafalardan saplanmagyň sebäpkäridir. 6-Dogry akyda jennete girmegiň we dowzahdan ...

Gahar-gazapdan nädip saplanmaly we gabanjañlyk?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... gezmegini gabanmak ar-namysdandyr. Her bir musulman erkek öz maşgalasyndaky zenanlary kesekilerden gabanmalydyr. Çagalyrymyza yslam terbiýesini berip oglumyza, gyzymyza ar-namysly bolmagy öwretmeldir. ...

Täze dogulan çaga edilmeli sünnetler.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... / 3165) Jemgyýetimiziñ içinde bu barada ýalñyş yrymlaryñ biri çaga bir ýaşaýança saçynyñ syýrylman goýulmagy we syýrylaýanda-da daýysy tarapyndan syýrylmagy, çaga 40 gün bolýança suwa düşürilmezligi. ...

Jynlaryñ ynsanlara täsiri barmy? Jynlardan nädip goranmaly?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede, ähli-beýtine we ashabyna salat we salam bolsun. Şeýh Muhammed bin Salih el-Useýminden soradylar: Sorag: Jynlaryñ ynsanlara täsiri barmy? Jynlardan nädip goranmaly? ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.