Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 13 sany netije tapyldy.

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (bir iş bilen çykanyňyzda bolsa, yslamdan) öňki (jähiliýýe) döwürdäki ýaly (ýarym-ýalaňaç) geýinmäň! Namazy doly berjaý ediň, zekat beriň! Allah we Onuň ilçisine tabyn boluň! Eý, ähli-beýt (Pygamberiň ...

Haýsy günäni Allah Tagala bagyşlamaýar?

30 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

...  Ybadat bolsa, diňe namaz, oraza, zekatdan ybarat däldir. Eýsem Allah Tagalanyň söýüp, razy bolýan açyk we gizlin ähli sözleri we amallary ybadatdyr we diňe Allah Tagala üçin edilmelidir. Mysal üçin ...

Biz maşgalamyz bilen arak satýarys. Men indi näme etmeli?

09 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... iýeni haram, içeni haram, geýeni haram. Haram bilen eklenen. Nädip onuň doga-dilegi kabul bolsun...” diýdi.(Muslim, Zekat 65) Eden günäňiz üçin toba ediň. Halal ýoldan gazanç ediň. Tobanyñ şertleri: ...

Şeýtan ynsan keşbine girip bilýärmi?

24 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...  Ebu Hureýre (radiallahu anh) gürrüñ berýär: “Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Ramazan zekatyny goramak üçin meni jogapkär edip goýdy. Şol gije meniñ ýanyma biri gelip, zekat üçin berlen hurmalary ...

Kelemesini bilmeýän kişi musulmanmy?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... şaýatlyk etmek, namaz kylmak, zekat bermek, oraza tutmak we başarsañ haja gitmek" diýip, jogap berýär. Salamat boluň!  ...

Kuran we Sünnet saýasynda namazyñ ähmiýeti.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (Rum 30/31) “Uruş gadagan edilen aýlar geçenden soñ, müşrükleri gören ýeriñizde öldüriñ, (ýesir) alyñ, gabañ we olary ähli ýerde göz astyna alyñ! Eger toba edip, namazy doly berjaý etseler, zekaty berseler, ...

Meşhur Jibril hadysy.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Hadys we Şerh

... Oña: Yslam: Bir Allahdan başga Hak iläh ýokdygyna we Muhammediñ (sallallahu aleýhi we sellem) Onuñ Resulydygyna şaýatlyk etmek, namaz kylmak, zekat bermek, oraza tutmak we başarsañ käbä haja gitmek, diýdi. ...

Töwhidiñ fazileti.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Hadys we Şerh

... üçin Allahyñ olara zekaty parz edenini öwret. Eger bu meselede-de saña boýun bolsalar, mal-mülkleriniñ iñ gymmadyny almakdan saklan. Muzlimiñ (haksyzlyk edilen kişiniñ) doga-dileginden (gargyşyndan) seresap ...

Yslam akydasy.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... başga hak ilähiñ ýoklugyna we Muhammet (sallallahu aleýhi we sellem) Onuñ ilçisidigine şaýatlyk etmek. 2-Namaz kylmak. 3-Zekat bermek. 4-Ramazan aýynda agyz beklemek. 5-Ýagdaýyñ bolsa, haja gitmek. ...

Çilim harammy ýa-da mekruhmy?

16 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... bu-da bir sadakadyr.” (Muslim, Zekat. Buhari, Zekat) Ynsanlara zyýan bermezlige, ýamanlyk etmezlige munçalyk ähmiýet berip, muny göýä sadaka ýaly gymmatly hasaplaýan dinimiz, zäherli tüssesi we ýakymsyz ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.