Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 50 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 3

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... edip gaýry dinlileriñ baýramyny belleýärler. Üstesinede bu täze ýyl mynasybetli üýşülýän ýerleriñ köpüsinde Allahyñ haram eden zatlary edilýär. Alkagol önümleri, zenan-erkek garyşyk üýşmeleñler, haram ...

Erkekleriň boýnuna, eline zynjyr dakynmagynyň hökümi näme?

20 Sentýabr 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... (bezeg üçin) zynjyrlar dakynmak zenanlaryň adatydyr we ol zenanlara meňzemekdir. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) zenanlara meňzeýän erkeklere lagnat edendir. Eger zynjyr altyndan bolsa, haramlygy ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... lybas meselesi has üýtgedi. 1-Gyzlaryň jynsy (balak) we şuňa meňzeş eşikleri geýmeklerine, Yslamda rugsat berilýärmi ýagny bedeniniň şeklini görkezip duran eşikler? 2-Ýene bir zat zenanlara bezeg ...

Är-aýal gatnaşygynyň edebi.

26 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Zenanyň ýan-ýoldaşyna garşy edebi: 1-Ýan ýoldaşyna ytagat etmeli we oňa garşy sylag-hormatly bolmaly. 2-Onuň bilen gaty sesli gürleşmeli ...

Möwlit bidgaty.

09 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... anh) Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) dädesiniň ogly we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) gyzy, jenneti zenanlaryň iň hormatlysy Fatma enemiziň ýan ýoldaşydy.   5- Pygamberimiziň ...

Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy?

10 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... bir sebäbe görä jemagata gitmedik bolsa, öýde maşgalasy bilen jemagat bolup namaz kylyp biler. Eger erkek kişi ejesi, daýzasy, uýasy ýa-da aýaly bilen jemagat bolup bilelikde namaz kyljak bolsalar, zenan ...

Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi?

14 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... döküljegini diňe Allah Tagala bilýändir. Ol amallary bolsa, Allah Tagala bize Kuran-Kerimde, sahyh hadyslarda habar berendir. Köp ýerlerde edilişi ýaly zenan-erkek garym-gatym bolup, bagşy getirip aýdym-saz ...

Erkeklere gaş ütmek bolýarmy?

10 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Owadan görünmek üçin gaş ütmek zenanlarada, erkeklerede haramdyr we uly günälerdendir. Çünki gaş ütmek Allah Tagalaň ýaradan keşbini üýtgetmekdir. Allah ...

Musulman toýy nähili bolmaly?

08 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... boluň! Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Musulman toýunda Allah Tagalaň haram eden zatlaryndan hiç biri bolmaly däl. Zenan-erkek garym-gatym bolmaly däl, zenanlar aýry erkekler ...

Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy?

03 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... aýdymyñ ýanynda ýörite klipler çekilip, ýarym-ýalañaç zenanlara tans etdirýärler, içgi içýärler ýa-da aýdymyñ içinde binamyslyga, haýasyzlyga çagyrýan sözler aýdylýar. We şol zatlary diñläp ýa-da klipde ...

Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn?

29 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... widýolara we zenanlara seretmekden gözi goramak. Çünki jynsy islegiň, zynaň başy seretmekden başlaýar. Hatda günümizde köp ýaşlaryň zyna sezewar bolmagyna sebäp bolýan zatlar şol haram suratlar, žurnallar, ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.