Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 42 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 3

Erkekleriň boýnuna, eline zynjyr dakynmagynyň hökümi näme?

20 Sentýabr 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... (bezeg üçin) zynjyrlar dakynmak zenanlaryň adatydyr we ol zenanlara meňzemekdir. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) zenanlara meňzeýän erkeklere lagnat edendir. Eger zynjyr altyndan bolsa, haramlygy ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... lybas meselesi has üýtgedi. 1-Gyzlaryň jynsy (balak) we şuňa meňzeş eşikleri geýmeklerine, Yslamda rugsat berilýärmi ýagny bedeniniň şeklini görkezip duran eşikler? 2-Ýene bir zat zenanlara bezeg ...

Möwlit bidgaty.

09 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... anh) Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) dädesiniň ogly we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) gyzy, jenneti zenanlaryň iň hormatlysy Fatma enemiziň ýan ýoldaşydy.   5- Pygamberimiziň ...

Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy?

10 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا رواه مسلم “Men sagynda durdym. Zenanlar bolsa, arka tarapymyzda durdy.”2 Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.   1-Muslim No: ...

Erkeklere gaş ütmek bolýarmy?

10 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Owadan görünmek üçin gaş ütmek zenanlarada, erkeklerede haramdyr we uly günälerdendir. Çünki gaş ütmek Allah Tagalaň ýaradan keşbini üýtgetmekdir. Allah ...

Musulman toýy nähili bolmaly?

08 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... boluň! Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Musulman toýunda Allah Tagalaň haram eden zatlaryndan hiç biri bolmaly däl. Zenan-erkek garym-gatym bolmaly däl, zenanlar aýry erkekler ...

Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy?

03 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... aýdymyñ ýanynda ýörite klipler çekilip, ýarym-ýalañaç zenanlara tans etdirýärler, içgi içýärler ýa-da aýdymyñ içinde binamyslyga, haýasyzlyga çagyrýan sözler aýdylýar. We şol zatlary diñläp ýa-da klipde ...

Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn?

29 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... widýolara we zenanlara seretmekden gözi goramak. Çünki jynsy islegiň, zynaň başy seretmekden başlaýar. Hatda günümizde köp ýaşlaryň zyna sezewar bolmagyna sebäp bolýan zatlar şol haram suratlar, žurnallar, ...

Ramazanyň soňky on gününiň ähmiýeti we ygtykaf sünneti.

17 Iýul 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... zenanlara ýanaşmaň.” 5 3-Ygtykafa giriljek metjit, bäş wagtyna jemagat namaz kylynýan metjit bolmalydyr. Sebäbi hem ygtykafa gire kişiniň namaz üçin başga metjitlere çykmazlygy üçindir. Ygtykafa giren ...

Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy?

29 Iýun 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy? Allah sizden razy bolsun! Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... garaýyşydyr. Durrul-Muhtar atly eserde şeýle diýilýär: Emma bir owuçdan gysga edip kiçeltmek Ýewropalylaryň we zenanlara meňzeýän erkekleriň edýän işidir (bir gysymdan gysga edip kiçeltmegi hiç kim halal ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.