Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 16 sany netije tapyldy.

Ramazan aýynda agyz beklemegiň ähmiýeti we Ramazan aýyna mahsus amallar.

12 Maý 2019 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... doga-dileg, ybadat, zikir, tilawat bilen geçirmelidir. فعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ...

Zilhijje aýynyñ ilki on gününiñ ähmiýeti.

14 Awgust 2018 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... köpräk salyh amal etmelidir we özi üçin bu günleri pursat bilmelidir. Bu günlerde edilmeli amallardan käbirleri: 1- Eden günälerimiz üçin toba etmelidir. 2- Tehlil, tehmid, tekbir aýdyp, köpräk zikir ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we çekinýän erkeklere we zenanlara, sadaka berýän erkeklere we zenanlara, oraza tutýan erkeklere we zenanlara, namyslaryny goraýan (zyna etmeýän) erkeklere we zenanlara, Allahy köp zikir edýän (ýatlaýan) ...

Ramazanyň soňky on gününiň ähmiýeti we ygtykaf sünneti.

17 Iýul 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Ramazan aýynyň soňky on gününde has köp ybadat etmek, gijelerine tehejjut namazy kylmak, zikir etmek we ramazanyň soňky on gününiň täk gijelerinde ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Tagala şeýle diýdi: “Eger bilmeýän bolsañyz zikir ähline (ýagny alymlardan) sorañ.” 7 Allah Tagalanyñ hut özi alymlara ýüz tutmagy, bilmeýän zatlarymyzy olardan soramagy tabşyrýar. Bu bolsa, alymlaryñ ...

Namazy taşlana garaşýan azap.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... etmäni üçin kapyr boldy? Eý binamaz janly-jansyz her bir zadyñ Allaha ybadat edip, Ony zikir edýäninden habaryñ barmy? Howwa sen dogry okadyñ janly-jansyz her bir zat Allahy zikir edýär! Agaçda saýraýan ...

Gadyr gijesi haçan bolýar we ol gijäni nähili geçirmeli?

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... we sellem) Ramazanyñ soñky on güni başlanda gijelerini ihýa ederdi (ýagny namaz, ybadat, zikir, doga-dileg bilen geçirerdi), maşgalasyny hem turuzardy we has köp (amal) etmäge çalyşardy.” Ahmed we Muslimiñ ...

Gadyr gijesiniñ fazileti we ähmiýeti.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... bu gijä gabat geljek bolup, Ramazan gijelerini ybadat bilen geçirerdi we bu barada şeýle diýdi: “Kim iman edip we sogabyny Allahdan garaşyp gadyr gijesini ihýa etse, (ýagny zikir, doga-dileg, ybadat bilen ...

Tesbih sanañda tesbi ullanmak bolýarmy?

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede, ähli-beýtine we ashabyna salat we salam bolsun. Şeýh Muhammed bin Salih el-Useýminden soradylar: Sorag: Tesbih sanalanda, tesbi ullanmak barada siziñ garaýyşyñyz ...

Yslamdaky iñ uly günä şirk

11 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... diýip sadaka bermek, sesi owadan diýsinler diýip sesini owadanlap Kuran okamak, zikir etmek muña mysaldyr.” Egerde bir amala riýa girse ol amaly batyl edip, puja çykarar. Allah tagala aýatda:“Kim Robbuna ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.