Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 49 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 3

Ýaşululara sylag-hormat etmek.

25 Mart 2018 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ “Saçy agaran musulmana, Kuran (hafyzyna) we adyl hökümdara sylag-hormat etmek, Allaha sylag-tagzym ...

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... şeýle diýýär: حتى لو كان فيهم من نكح أمه علانية، كان في أمتي مثل “Olardan biri (iliň arasynda) ejesi bilen zyna etse, sizden hem ony etjek tapylar.” (Hakim, el-Mustedrek) Bu hadysda, Pygamberimiz Muhammet ...

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... söwýär, arak içýär, zyna edýär, şaýylar bilen dostluk gurýar diýlip, ençeme ýalanlar orta atylýar. Kitap ýalan maglumatlaryň ýany bilen berýän sanlary taryh taýdan hem ýalňyşdyr. Mysal üçin ol kitapda ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we çekinýän erkeklere we zenanlara, sadaka berýän erkeklere we zenanlara, oraza tutýan erkeklere we zenanlara, namyslaryny goraýan (zyna etmeýän) erkeklere we zenanlara, Allahy köp zikir edýän (ýatlaýan) ...

Möwlit bidgaty.

09 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (sallallahu aleýhi we sellem) iki gyzyna öýlenen kişi we ymmatymyzyň iň utanç-haýaly kişisidi.   4-Hezreti Ali (radiallahu anh) 4-ýyl Halyfa boldy. Ol hem Möwlit bellemedi. Hezreti Ali (radiallahu ...

Söýgüliler güni däl, zyna güni.

31 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ölüm jezasy berlen Hristian din adamy bolan Walentindir. Walentiniň 14-nji Fewralda öldürilenligi belläp geçilýär. Şeýlelikde aslyny Rim butparazlaryndan alyp gaýdýan we zyna güni bolan 14-nji Fewraly ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... etsin!? Allah Tagala Maňa dünýäni ynandy, siz Maňa ynanmazçylyk edýäňizmi? Diýdi. Soňra Ebu Said el-Hudri (radiAllahu anh) şeýle diýdi: Ol kişi yzyna gitdi. Jemagatdan biri bolsa, Halid bin Welidmikä ...

Men uly günä iş edenim üçin näme etmeli?

08 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... eden bolsa, şondan ötünç dilemek: Mysal üçin: Eger biriniñ mal-mülkinden bir zat ogurlan bolsa, ol zady yzyna gaýtarmaly ýa-da ogurlan zadynyñ eýesinden ötünç sorap, hakyny halal etdirmeli. Başgada muña ...

Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy?

03 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... zatlar hakynda, indirildi, diýýär. 3 Sünnetden delili bolsa, Sahyh hadysda Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): “Bir döwür geljekdir, ol wagt ymmatymdan zyna etmegi, ýüpekden egin-eşik ...

Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn?

29 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... widýolara we zenanlara seretmekden gözi goramak. Çünki jynsy islegiň, zynaň başy seretmekden başlaýar. Hatda günümizde köp ýaşlaryň zyna sezewar bolmagyna sebäp bolýan zatlar şol haram suratlar, žurnallar, ...

Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar?

04 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... kapyrlygyň, müşrüklügiň, satanizmiň, zynanyň, binamyslygyň, deýýuslygyň, arakhorlugyň garyndysy bolan baýramdyr. Şonuň üçin bu baýrama gatnaşýanlaryň zenan-erkek diýmän garym-gatym bolup, Allahyň ýaradan ...

Muharrem aýynyň we Aşura gününiň fazileti.

29 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... dokuzynada oraza tutarys diýip, jogap berdi. Geljek ýyl bolsa, (Muharrem aýy) gelmeden Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) wepat etdi. 5 Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Muharrem aýynyň ...

Hydyr ata kim? Ol dirimi ýa-da öli?

12 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Taryh

... hem şoldy diýip, yzyna (balygy ýitiren ýerine) gaýdyp geldiler. Düşlän ýerlerine ýetenlerinde, üstüni bir lybas bilen ýapan bir kişi bilen duşuşdylar. Musa oňa salam berdi, ol bolsa salamy alyp: Seniň ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.