Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Selef diýmek näme we Selefiler (Ähli-Sünnet) kimler?

. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmatullahi wa barakatuhu selef diýmek näme we selefiler (ähli-sünnet) diýip kime aýdylýar?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Selef sözüniñ arapça sözlük manysy “öñki geçen, geçmiş, öñki ýaşap geçip gidenlerdiýen manylary añladýar. Mysal üçin bir kişiniñ ata-babalary hakynda “Onuñ selefidiýiler. Başga bir manysy bolsa, senden öñ ýaşap geçen ýaş taýdan we fazilet, ylym taýdan senden üstün bolan atalaryñ we garyndaşlaryñ diýmekdir. Kuran-Kerimde selef sözi sekiz ýerde geçýändir.

Yslam adalgasynda selef-salih / geçmiş faziletli, salih kişiler diýip, ilkinji üç nesil musulmanlar bolan Sahaba, Tabigyn we Tabi-tabigynlar göz öñüne tutulýar. Bular Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) hadysynda habar beren üç neslidir. Sahyh Buharide we Muslimde geçen hadysda, Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: “Ymmatymyñ iñ haýyrlysy meniñ döwrümde ýaşanlardyr (sahabalar). Soñra olardan soñkylar (tabigynlar). Soñra olardan soñkylar (tabi-tabigynlar).

Keşşafu Ystylahatil-Funun atly eserde selefiñ düşündirişi barada şeýle diýilýär: “Şerigatda selef Ebu Hanifa we egindeşleri ýaly din meselesinde (sahyh) mezhebi taklit edilen we yzyndan gidilen kişilerdir. Çünki olar biziñ selefimizdir. Sahabalar we tabigynlar bolsa, olaryñ selefidir. (et-Tehanewi, Keşşafu Ystylahatil-Funun, 1/748, 1317 h)

Pygamberimizden soñra ilkinji üç nesil musulmanlaryñ, dört mezhebiñ, ymamlaryñ ýoluna eýerenlerede selefiý diýilýär. We bularyñ başgada atlary we lakamlary bar. Ähli-Sünnet we'l-Jemagat, Ähli-Sünnet, Ähli-hadis, Ähli-Eser, Ähli-ittiba, Taifei-Mansura we Firkai-Najiýe bularyñ hemmesi Selefe we selefiñ ýoluna boýun bolanlara berilen atdyr.

Möhüm bellik: 

Günümizde Selefiý, Ähli-Sünnet we'l-Jemagat sözüniñ aşagynda bukulyp, sözde özüni selefiý diýip tanadýan hariji, tekfirji, radikal, fanatik toparlar peýda bolandyr. Bu toparlaryñ esasy wasyplary:

1-Özünden başgalaryny doly musulman hasap etmezler.

2-Musulmanlaryñ hökümdarlaryna kapyr diýip, halky hökümede garşy küşgirmek bilen meşgul bolarlar.

3-Musulmanlary şirk we küfr etmekde günäkärläp derrew kapyr diýerler.

4-Köpüsi gaharjañ, gödek we ylymsyzdyr.

5-Iki gepleriniñ biri: Allahyñ hökümi bilen höküm etmeýän kapyr, müşrikdir.

6-Öz pikir düşünjelerini başga ynsanlara zor bilen kabul etdirjek bolarlar.

Ýokarda sananlarymyz diñe sözde özlerine Selefiý, Ähli-Sünnet we'l Jemagat diýýän ýalançylaryñ käbir wasyplarydyr.

Allah Tagala Muhammed sallallahu aleýhi we sellemiñ ymmatyny azan ynsanlaryñ şerinden gorasyn, bizede sözde we amalda hakyky selefiý, ähli-sünnet we'l-Jemagat bolmak nesip etsin.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.