Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Bir kişi dine degişli haýsyda bolsa bir zadyň üstünden gülse, ýigrense, ýa-da sögse, äsgermezçilik etse şol adam dinden çykýarmy?

. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Şeýle sorag bar: Diniň (dine degişli haýsyda bolsa bir zadyň) üstünden gülseň, ýigrenseň, ýa-da sögseň, äsgermezçilik etseň şol adam dinden çykýarmy? Köp sag boluň! Allah sizden razy bolsun!   

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Eger musulman kişi: Pygamberleriň, perişdeleriň, namazyň, orazaň, hajyň, sakgalyň, hijabyň ýa-da haram-halal bolan zatlaryň we dine degişli bolan haýsyda bolsa bir zadyň üstünden gülse, oýun etse, sögse, ýigrense, äsgermezlik etse kapyr bolýar we onuň hiç hili bahanasy kabul edilmeýär we ony hiç hili bahana aklamaýar. Dinden çykýar we mürted1, kapyr bolýar.

Allah Tagala Kuran-Kerimde diniň we dine degişli zatlaryň üstünden oýun eden kişiler barada şeýle diýýär:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ

لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

Eger olardan sorasaňyz: Biz özara gep-gürrüň edip, oýun edýärdik, degişýärdik diýerler. Olara aýt: Siz Allahyň, Onuň aýatlarynyň we Pygamberiniň üstünden oýun edýärsiňizmi (gülýärsiňizmi)? (Bahana edip) üzür (ötünç) soramaň! Siz iman edeniňizden soňra kapyr bolduňyz!2

Salamat boluň!

 

1-Mürted: Musulman bolanyndan soňra dinden çykarýan amal edip kapyr bolan kişä diýilýän at.

2-Toba 9/65-66.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.