Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Kelemesini bilmeýän kişi musulmanmy?

. - Akyda

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. 

Sorag: Esselämu aleýkum. Men size bir soragym bar. Kelemesini bilmeýän kişi musulmanmy? Köp kişi kelemesini bilenok özlerinede musulman men diýýär! Şol dogrumy?

Jogap:

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh

Kelimesini bilmeýän kişi özüne musulman diýsede musulman däldir, kapyrdyr. Musulmanlyk atadan ogla geçýän zat däldir. Yslam dindir we bu diniñ iman edilmeli esaslary we şertleri  bardyr. We amal edilmeli ybadatlary bardyr. 

Meşhur Jibril hadysynda, Jebraýyl perişde Pygamberimizden (sallallahu aleýhi we sellem) Yslam näme diýip soranda: Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): "Yslam bir Allahdan başga hak ilähyñ ýoklugyna we Muhammediñ (sallallahu aleýhi we sellem) Allahyñ Resulydygyna şaýatlyk etmek, namaz kylmak, zekat bermek, oraza tutmak we başarsañ haja gitmek" diýip, jogap berýär.

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.