Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Jynsy gatnaşykda bolan höwesde (eliñ bilen masturbasýa) etmek günämi?

. - Dürli

 

Sorag: Esselamu aleýkum. Jynsy gatnaşykda bolan höwesde (eliñ bilen masturbasýa) etmek günämi?

Jogap:

Waleýkum esseläm.

Eliñ bilen şehwediñi gidermek haramdyr.

Hadysda Allah Tagalanyñ kyýamat güni ýedi topar ynsanyñ ýüzüne rahmet nazary bilen bakmajakdygy, olary günäden päklemejegi we olary salyh ynsanlar bilen bile goýmajakdygy aýdylýar. Ol kişilerden toba etmediklerini, ilkinji jähenneme saljakdygy aýdylýar. Şol ynsanlaryñ bir topary, eli bilen şehwedini gideren kişidir. (Cämiu’l-Kebîr, İmam Suyûtî; Beyhakî, Şuabu’l-İmân 5470)

Başga bir hadysda: “Elini nikalaýanyñ (eli bilen dölüni çykaran) kyýamat günü eli göwreli bolup geler.” diýilýär. (Beyhakî, Şuabu’l-İmân 5233)

Bu herekediñ haramlygyna alymlarymyz Muminun /23 süresiniñ 5-7 aýatlaryny delil höküminde görkezendirler.

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.