Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Dini ýazgylar ýazylgy bolan gereksiz kagyzlary näme etmeli?

. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum!

Köpden bäri Allah diýilip ýazylan sözleri öz içine alýan kagyz böleklerini ýygnaýaryn - gazet, žurnallarda gabat gelen ýa-da özüm printerde okamak üçin çap edemde ýalñyş çykan kagyzlary, çem gelen ýerde ýatmasyn diýip, bir ýere üýşirip ýörün. Ummasyz ýer tutyp, ýa agram salyp duranok, ýöne umuman, adamçylyk, olary nähili ýagdaýda ýok edemde ters bolmaz, bilýän bolsañyz aýtsañyz?

 

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Aýat ýa-da hadys we başgada dini metinler, sözler, sözlemler ýazylan, soragda agzalan kagyzlary:

Ýa ýakmaly ýa-da aýak basylmaýan, haýwanyň itiň-pişigiň gazmajak arassa ýerinde gömmeli!

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.