Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Käbirleri diňe ertir namazy okasaň bolýar diýýärler. Şol barada giňişleýin düşündiräýseňiz?   

. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi.

Sizden sorajak bolýan zadym: birleri diňe ertir namazy okasaň bolýar diýýärler! Şol barada giňişleýin düşündiräýseňiz!?   

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Soragda soralan zat, düýbünden dine ters we ýalňyş düşünjedir.

Allah Tagala musulmanlara bir gije gündiziň dowamynda bäş wagtyna namazy parz etdi. Musulman adam bäş wagtyna namaz okamalydyr. Ýekeje namazyny bilkastlaýyn sypdyran kişi uly howpyň içindedir we kyýamat güni azaba duçar boljakdyr.

Allah Tagala bizi haý-höwäsine eýerenlerden bolmakdan gorasyn! Ämin!

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Okamaga maslahat berýäris