Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Eger agyzyň beklikä bilmän bir zat iýseň, içseň näme etmelikä. Indi agzym açyldy diýip iýibermelimika ýa-da yzyny dowam etmelimika?

. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag:Esselämu aleýkum. Eger agyzyň beklikä bilmän bir zat iýseň, içseň näme etmelikä. Indi agzym açyldy diýip iýibermelimika ýa-da yzyny dowam etmelimika? Allah siziň edýän işleriňizden razy bolsun!

Jogap: Waleýkum esselam we rahmetullahi we berekatuh.

Agzy beklikä ýatdan çykaryp iýip, içen kişiniñ orazasy bozulmaýar. Eger orazalydygy ýadyna düşse iýip, içmegi taşlamalydyr. Hatda eger lukmasy agzyndaka orazalydygy ýadyna düşse, ony agzyndan çykarmalydyr. Orazalyka ýatdan çykaryp iýip, içeniñ orazasynyñ bozulmaýanlygynyñ delili, Ebu Hureýre radiallahu anhyñ rowaýat eden hadysydyr: Kim orazalyka ýatdan çykaryp iýip, içse orazasyny dowam etsin. Çünki ony iýdirip, içiren Allahdyr.(Buhari, Kitabul-Sawm (1933), Muslim, Kitabus-Syýam (1155)

Dinimizde bir kişi ýatdan çykaryp bir zat etse, onuñ üçin günä ýokdur we hasaba çekilmez. Çünki Allah Tagala bize şu dogany öwredendir: Eý Robbimiz, eger ýatdan çykarsak ýa-da ýalñyşsak bizi hasaba çekme!(Bakara, 2/ 286)

Musulmanlaryñ ýatdan çykaran we ýalñyşan ýerinde, Allah Tagalañ bagyşlajaklygyny Muhammed sallallahu aleýhi we sellem bize habar berendir.

Şeýle sorag ýüze çykyp biler: Eger biri orazalyka ýatdan çykaryp iýip, içip duran kişini görse näme etmeli? Ony Allah bagyşlaýar goý iýibersin, içibersin diýmelimi? Ýa-da oña orazalydygyny ýatlatmalymy?

Bu soragyñ jogaby: bu kişä orazalydygyny ýatlatmalydyr. Çünki bu haýra, ýagşylyga buýrmakdyr, erbetligi gaýtarmakdyr. Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellem şeýle diýendir: Eger sizden biri, bir erbetlik görse ony eli bilen düzetsin. Eger muña güýji ýetmese, dili bilen düzetsin. Eger muñada güýji ýetmese, kalby bilen (şol erbetligi)ýigrensin. Bu bolsa, imanyñ iñ gowşagydyr.” (Muslim, Kitabul-Iman (49). Orazaly kişiniñ orazalyka iýip, içmegi erbetlikdir. Emma ýatdan çykaryp iýip, içse Allah bagyşlajakdyr. Şonuñ üçinem ony gören kişi oña orazalydygyny ýatlatmalydyr.

Allah Tagaladan hidaýat we hak din bolan Yslamda, bizi berkitmegini dileýäris.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.