Yazdır

Käbir aýdymlarda Allahyň atlaryny we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) adyny goşup, aýdym edip aýdýarlar. Musulmanlara şolary diňlemek bolýarmy?

. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Meniň sizden sorajak bolýan zadym, käbir aýdymlarda Allahyň atlaryny we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) adyny goşup, aýdym edip aýdýarlar. Musulmanlara şolary diňlemek bolýarmy!?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Aýdym-sazyň hökümi haramdyr. Bu barada Kuran-Kerimden we sahyh hadyslardan delilleri bilen birnäçe jogaplarymyzda belläp geçipdik.

Haram bolan zadyň içine Allahyň, Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) atlaryny ýa-da başga dine degişli zatlary goşmak, iki esse günäkärçilikdir.

Musulman kişi bu zatlardan uzak bolmalydyr.

Çünki bu zatlar Allaha, Pygambere, dine garşy edepsizlikdir.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.