Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Ýaş çatynjalar toýda gül zyňmak däbini ýöredyärler, şol gül haýsy öýlenmedik oglana ýa-da çykmadyk gyza düşse şoň bagty açylýar diýýärler. Bu dogrumyka?

. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi. Ýaş çatynjalar toýda gül zyňmak däbini ýöredyärler, şol gül haýsy öýlenmedik oglana ýa-da çykmadyk gyza düşse şoň bagty açylýar diýýärler. Bu dogrumyka?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Musulman her bir işinde Pygamberimizi (sallallahu aleýhi we sellem) özüne görelde almalydyr.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) musulmanlara dogulandan tä ölüp gabyra gömülýänçe nähili bolmalydygyny öwredip gitdi.

Iň haýyrly ýol Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) ýoludyr.

Musulmanyň toýunda gül zyňmak ýaly ýörelge ýokdur. Bu ýörelge Hristianlaryň däbidir.

Bu hereketdäki ikinji Yslama ters zat bolsa, şol gül kime düşse şonuň bagty açylýar diýen ynançdyr. Bu ynanç yrymdyr. Yrym etmek bolsa, Yslamda şirk hasaplanýar.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) yrym hakda:

الطيرة شرك الطيرة شرك

Yrym şirkdir, yrym şirkdir” 1diýýär.

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

 

1-Ebu Dawud: 3910. Tirmizi: 1614. Ibn Mäje: 3537. Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.