Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Şerigat bolmaýan ýurtda zyna edene, şerigata görä jeza berilýärmi?

. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekätuh. Şerigat bolmaýan ýurtda zyna edene, şerigata görä jeza berilýärmi?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Şerigatyň goýan jezalaryny diňe musulman döwlet ýolbaşçynyň rugsady, permany bilen jogapkärler tarapyndan amala aşyrylýar. Eger şerigat jezalary hökümet tarapyndan berilmeýän bolsa, halkyň öz başyna bu jezalary bermäge haky ýok.

Eger ýaşaýan ýurdynda şerigatyň jezalary berilmeýän bolsa, günäker kişi diňe toba etmelidir.

Tobanyñ şertleri:

1-Eden ýa-da edip duran günäsini, derrew terk etmeli.

2-Eden günäsi üçin ökünmeli, puşman bolmaly.

3-Günäni gaýtadan etmezlige karar bermeli.

Eger şu üç şertden biri kem bolsa, toba kabul bolmaz.

Eger-de eden günäsi ynsanlardan biriniñ haky bilen baglanşykly bolsa, onda tobañ şerti dört bolýar. Ilkinji üçüsi ýokarda aýdanlarymyz.

Dördünjisi bolsa kime haksyzlyk eden bolsa, şondan ötünç dilemek: Mysal üçin: Eger biriniñ mal-mülkinden bir zat ogurlan bolsa, ol zady yzyna gaýtarmaly ýa-da ogurlan zadynyñ eýesinden ötünç sorap, hakyny halal etdirmeli.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.  Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.