Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Bir wagtyna namaz okaýanlara köp duş geldim. Şolaryňky dogrumy?

. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Bir wagtyna namaz okaýanlara köp duş geldim. Şolaryňky dogrumy? Sag boluň.

Jogap: Waleýkum esseläm.

Allah Tagala bir gije-gündüziň dowamynda, musulmanlara bäş wagt namazy parz etdi. Musulman kişi Allah Tagalaň parz edişi ýaly bäş wagtyna namaz kylmalydyr. Dört wagty taşlap diňe bir wagtyna namaz kylyp gezmek dogry däldir.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Okamaga maslahat berýäris