Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Çörege basmak günämi?

. - Dürli

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun.

Sorag: Esselamu aleýkum we rahmetullahi we barakatuh.

Çöregi bassañ, zyñsañ, günämi? Çörek mukadessmi, eger mukaddes bolsa Kurandan hadysdan deliller getiräýseñiz. Allah razy bolsun!

Jogap:

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Çörek hem edil beýleki iýmitler ýaly iýmitdir. Iýmitleriñ ählisi ynsanlara Allah tarapyndan berlen nygmatdyr. Çöregiñ (bugdaýyñ) fazileti barada gelen hadyslar zaýyfdyr, zaýyf hadyslara bolsa ygtybar edilmeýär.

Çöregi zyñsañ ýa-da bassañ günämi diýen soragyñ jogaby bolsa:

Diñe çöregi däl, eýsem iýmitlere degişli ähli zady basmak, zyñmak günädir. Çünki bu Allah Tagalanyñ iýmegimiz üçin bagyş eden nygmatyny israf etmekdir. Yslamda bolsa zaýaçylyk, israf haramdyr.

Robbimiz Allah Tagala Kuran-Kerimde şeýle diýýär:

Ol (beýiklere) göterilýän we göterilmeýän baglary, hurma agaçlaryny we miweleri dürli-dürli bolan ekinleri, (ýapraklary) biri-birine meñzeýän we (miweleri bolsa) meñzemeýän zeýtuny we narlary ýaradandyr. Miwelände, miwesinden iýiñ, hasylyny ýygýan günüñizde (biçäre misginlere) hakyny beriñ we israf etmäñ! Elbetde, ol israf edýänleri söýmeýär. (Engam 6/141)

..Iýiñ, içiñ emma israf (zaýaçylyk) etmäñ. Allah Tagala israf edenleri söýmeýär.” (Araf 7/31)

Çünki israf edýänler şeýtanyñ doganlarydyr. Şeýtan bolsa, Robbine garşy kapyr (näşükür) bolandyr.” (Isra 17/27)

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.