Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Göwreli aýallara näçe wagytdan soň namaz okamazlyk rugsat berilyar we haçana çenli?

. - Dürli

 

Sorag: Esselämu aleýkum. Göwreli aýallara näçe wagytdan soň namaz okamazlyk rugsat berilyar we haçana çenli? Şol barada gysgaça jogap beräýseňiz!?

Jogap:

Waleýkum esseläm.

Allah Tagala dinimiz yslamy öwrenmäge yhlasyñyzy artdyrsyn!

Dinimizde göwreli zenanlar namaz kylmaly däl diýip, höküm ýokdur. Göwrelilik başlanyndan tä çaga dogýança zenanlar namaz kylmalydyrlar.

Zenanlara diñe nifas we haýyz bolanlarynda namaz kylmak, oraza tutmak we başgada käbir ybadatlary etmek gadagandyr. Nifas we haýyz günleri gutarandan soñra gusul alyp namaza başlamalydyrlar.

Nifas: Çaga dogulandan soñra ýatgydan gelýän gan. Bu ýagdaý kyrk güne çenli dowam edip bilýär.

Haýyz: Zenanlaryñ aýbaşy bolmagydyr. Gün sany her zenanda aýry-aýrydyr.

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Okamaga maslahat berýäris