Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Eger är-aýal arasynda uruş bolsa adamsy aýalyna gahary gelip: Gürleme, dym- diýende aýal hakly ýa-da haksyz bolsada dowam etmelimi ýa adamsyny diňläp dymmalymy?

. - Edep-Ahlak

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Eger är-aýal arasynda uruş bolsa adamsy aýalyna gahary gelip: Gürleme, dym- diýende aýal hakly ýa-da haksyz bolsada dowam etmelimi ýa adamsyny diňläp dymmalymy?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Musulman maşgala biri-biri bilen dawa, jenjel etmekden ägä bolmaly. Birek-biregi Allahyň razylygy üçin söýmeli, öz aralaryndaky haklaryny doly berjäý etmeli. Eger ýakymsyz ýagdaý peýda bolsa, uruş-söwüş, goh-galmagal bilen dälde, göwne degişmän, meseläni ulaltman, gürleşip-düşünşip çözmeli.

Soragda soralan ýagdaý barada aýtsak: nähili ýagdaý bolanda-da aýaly ärine ytagat etmeli diňlemeli.

Pygamberimiz (sallallahua aleýhi we sellem): “Eger bir kişiniň başga bir kişä sežde etmegini buýurjak bolsadym, aýalyň ärine sežde etmegini buýrardymdiýýär. (Ymam Ahmed)

Hiç bir ýagdaýda, hiç bir görnüşde aýaly ärine garşy gitmegi, onuň sözüniň tersini etmegi dogry däldir.

Diňe äri aýalyna haram zat buýursa ýagny Allahyň öňünde günäkär bolunjak işi buýursa onda ytagat etmeli däldir.

Bu barada Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär:

لاطاعة في معصيةإنما الطاعة في المعروف

Allahyň öňünde günäkär bolunjak zatda, ytagat etmek, boýun bolmak ýokdyr. Ytagat etmek diňe meşrug (halal, haýyr) işlerdedir.

(Sahyh Buhari we Sahyh Muslim)

Ondan başga ýagdaýlarda diňlemeli we ytagat etmelidir.

Başga hadysda Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bir zenana ärine ytagat etmegi buýrup şeýle diýýär:

Äriň öňündäki ýagdaýyňa üns ber! Çünki ol seniň jennetiň hem jähennemiňdir.(Ymam Ahmed, Nesai, Hakim)

Äri hem aýalynyň öňünde haklaryna üns bermelidir. Çünki aýaly oňa amanatdyr.

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.