Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Bergili adama sadaka bermek bolýarmy? Ýagny meniň bergim bar, indi maňa sadaka bermek bolýarmy ýa-da zekat bermek parzmy ýa-da bergimden üzlüşýänçäm boýnumdan aýrylýarmy?

. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum.

Bergili adama sadaka bermek bolýarmy? Ýagny meniň bergim bar, indi maňa sadaka bermek bolýarmy ýa-da zekat bermek parzmy ýa-da bergimden üzlüşýänçäm boýnumdan aýrylýarmy? Allah sizden razy bolsun!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Sadaka bermek müstehapdyr ýagny sadaka berseň sogap bermeseň günä ýokdyr. Bergili adam sadaka berse kabuldyr. Emma ilki bergisini bermegi has haýyrlydyr. Çünki bergiňi bermek wäjib, sadaka bermek bolsa müstehapdyr.

Zekat meselesinde bolsa, alymlar yhtylaf edýärler.

Şeýh Useýminiň (rahimehullah) aýdyşy ýaly: Dogrusy bergiliden zekadyň düşmeýänligidir. Bergili bolsada zekadyny bermelidir.1

1-Şeýh Muhammed bin Salih el-Useýmin, Fetawa erkanil-Islam.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.