Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Egerde halaşýan gyzyňy bermeseler näme etmeli? Gudaçylyga ugradansoň bermeseler alyp gaçmak bolýarmy?

. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Egerde halaşýan gyzyňy bermeseler näme etmeli? Gudaçylyga ugradansoň bermeseler alyp gaçmak bolýarmy (eger gyz razy bolsa)?

Jogap:

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Gudaçylyga baranyňzydan soňra gyzy bermeseler hem, gyz alyp gaçmak bolmaýar. Yslamda gyz alyp gaçmak haramdyr! Bu ýagdaýda weliniñ rugsadyny almanlygy üçin nika düşmez we nika gyýylsada nika batyldyr (ýagny gyýylmadyk ýalydyr). Bu ýagdaýda bolan jynsy gatnaşyk zynadyr we bolan çagada weledizinadyr (zynadan bolan çagadyr).

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bu barada, Aýşa enemizden (radiallahu anha) rowaýat edilen sahyh hadysynda şeýle diýýär: Bir zenan welisiniñ1 rugsady bolmasa nika gyýdyryp bilmez. Eger (weliden rugsatsyz) nika gyýylsa, ol nika batyldyr; ol nika batyldyr; ol nika batyldyr.” 2

Salamat boluň!

1-Gyzyñ welisi: Kakasy, erkek doganlary, atasy, agalary (ýagny kaksynyñ erkek doganlary) ýa-da agalarynyñ ogullary we olardan aşakdakylar. Ibn Hazm, el-Muhalla, 9/451.

2-Ebu Awane 4259, Ebu Dawud 2083, Tirmizi 1102, Darimi 2/137, Ibn Mäje 1879, Ibn Hibban 4074, Ibn Ebi Şeýbe 3/272, Ibnul-Jarud 700, Ahmed 6/47, 165, Albani Irwa 1840.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.