Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

8-rekat tarawa namaz okalanda, 4-rekatdan soň salam bermelimi ýa-da 2-rekatdan soň salam bermeli?

. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Tarawa namazynyň näçe rekatdygyny okadym. 8-rekat tarawa namaz okalanda, 4-rekatdan soň salam bermelimi ýa-da2-rekatdan soň salam bermeli? Allah sizden razy bolsun!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekaruh.

Tarawa 8 ýa-da 20 tapawudy ýok, näçe okalsada her iki rekatdan soňra salam bermeli.

Çünki Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) sünnetde şeýle etmegi buýurýar.

Haçanda bir adam gelip Pygamberimize (sallallahu aleýhi we sellem): “Ýa Resulullah gije namazy nähili (kylynmaly) diýip, soranda? Resulullah Oña: Iki-ikiden, diýýär.....”(Buhari, 2,45)

Bu barada Aýşa (radiallahu anha) enemizden gelen başga rowaýatda şeýle diýýär: Resulullah (sallallahu aleýhi we sellem) ýassy namazy kylandan soñra erte namazyna çenli on-bir rekat namaz kylardy. Her iki rekatda salam bererdi soñra bir rekat witir kylardy.....(Muslim, 1, 508)

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.