Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Oraza aýynda aýalyňa ýanaşmak (jynsy gatnaşyk) etmek bolanok diýýärler. Şu diňe agzyň beklikä ýanaşmak bolanokmy, agzyň açyk wagty gijelerine ýanaşmak bolýarmy? Sag boluň!

. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Oraza aýynda aýalyňa ýanaşmak (jynsy gatnaşyk) etmek bolanok diýýärler. Şu diňe agzyň beklikä ýanaşmak bolanokmy, agzyň açyk wagty gijelerine ýanaşmak bolýarmy? Sag boluň!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Orazaly kişiniň gündiz orazaly wagty aýalyna ýanaşmagy haramdyr. Emma orazasyny açandan soňra, gijelerine agyz bekleýän wagtyna çenli ýanaşmak halaldyr.

Allah Tagala bu barada aýatda şeýle diýýär:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ

Orazanyň gijelerinde zenanlaryňyza ýanaşmak size halal kylyndy.(Bakara 2/187)

Ramazan aýynda orazaly wagty jima eden (ýanaşan) kişi toba, istigfar edip, ol günüñ kazasyny almaly we kefaratyny bermelidir.

Kefaraty:

-Gul azat etmeli,

-Eger ony başarmasa iki aý yzly-yzyna oraza tutmaly,

-Eger ony hem başarmasa altmyş sany garyby doýurmaly.

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.