Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Erte namazyň wagty haçan girýär we haçan çykýar?

. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Ertir namazyň wagty haçan gutarýar. Daşary ýagtalmanka asmanyň ol ujy gyzaran wagtynda namaza başlasaň bolýarmy? Allah razy bolsun sizden.

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Erte namazyň wagty: ikinji fejriň ýagny daňyň atmagyndan başlap tä gün dogmagyna çenli dowam edýär.

Arapçada fejir diýmek: daň agarmagy, daň atmagy diýmekdir.

Fejiriň iki görnüşi bardyr:

1-Fejri käzip (ýalançy fejir): gündogar tarapda göz ýetimiň aňry çäginde dikligine döreýän ýagtylykdyr. Munuň sähelçe wagt yzyndan ýene garaňky düşer. Şonuň üçin muňa ýalançy fejir diýilýär. Bu ertir namazynyň wagty däldir.

2-Fejri sadyk (hakyky fejir): gündogar tarapdan daş-töwerege ýaýrap gidýän ýagtylykdyr. Munda ertir namazynyň wagty başlaýar.

 

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Sahyh Muslim hadys kitabynda gelen hadysynda şeýle diýýär:   

(وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ (رواه مسلم

Erte namazyň wagty fejriň dogmagyndan (ýagny daňyň atmagyndan) tä gün dogýançadyr.

Salamat boluň.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.