Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy?

. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum Musulman doganym. Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy? Allah razy bolsun.

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Käwagt nefil namazyny jemagat bilen kylmak bolýandyr.

Bu hakda delilleriň biri Ibn Abbasyň (radiallahu anh), Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) namaz kylyşyny habar beren hadysydyr. Ol hadysda şeýle setirler bar: “Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) gije namaza durdy. Menem ýanynda durdym....1

Sahyh Muslimde gelen hadysda bolsa, Enes (radiallahu anh) Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bilen jemagat bolup nefil, namazy kylanlygyny habar berýär. 2

Bu we mundan başga hadyslarda, nefil namazlary jemagat bilen kylyp boljagyna delil bardyr. Emma dowamly dälde, käwagtlar kylynmalydyr. Çünki Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) köplenç nefil namazlary ýeke özi kylardy. 3

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

1-Buhari No: 992. Muslim No:763.

2-Muslim No: 660.

3-Solatut-Tatawwu. Dr. Said b. Ali b. Wehf el-Kahtani. صلاة التطوع في ضوء الكتاب والسنة.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.