Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Göwreli ýa-da çaga emdirýän zenan oraza tutmalymy?

. - Fykh

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Mähriban doganym! Mende edil şu wagt bir sorag ýüze çykdy. Çagasyny göwsünden iymitlendirýän zenan maşgala, oraza tutmak, agyz beklemek parzmy? Eger iýmitlendirse (emdirse) orazasy bozulýarmy?

Jogap:

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Zenan agzy beklikä çaga emdirse, orazasy bozulmaýar! Eger göwreli ýa-da çaga emdirýän zenanlara, öz saglygyna we çagañ saglygyna zyýan gelmese, oraza tutmaklary parzdyr.

Göwreli ýa-da çaga emdirýän zenan, agyz beklände özüne ýa-da çagasyna zyýan geljek bolsa, oraza tutman biler.

El-Lejnetud-Daime: Soñra näçe gün tutmadyk bolsa, kazasyny almalydyr.1

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

1- El-Lejnetud-Daime.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.