Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Aýakgaply namaz kylsañ bolýarmy?

. - Fykh

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum doganlar! Mende şeýle sorag bar: Ulagda ýa-da uçarda oturyp namaz kylañda, köwüşli namaz okasañ bolýarmy? Köwüş her ýere degýär! Sag boluñ!?

Jogap: 

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Ulagda, uçarda, gämide ýa-da gury ýerde aýakgaply namaz kylmak sünnetdir.

Hatda köp musulmanlar tarapyndan bilinmeýän, unudylan sünnetdir! Şonuñ üçin bu sünneti direltmäge çalyşmaly, oña amal etmeli!

Ýöne aýakgabyñ nejasatdan, hapadan tämiz bolmaly!

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) aýtdy: Ýahudylara muhalefet ediñ (olaryñ tersine hereket ediñ): aýakgaply namaz kylyñ çünki olar (yahudylar) aýakgaply we şyppykly namaz kylmazlar.”  (Ebu Dawud. Şeýh Albani sahyh diýdi)

 Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Okamaga maslahat berýäris