Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Bakara süresiniñ 34-nji aýatynyñ düşündirişi näme?

. - Kuran we Tefsir

 Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum muslim doganlar! Soraýan zadymda, ýalñyşlyk bolsa, Allah Tagala meñ günämi geçsin. Men şu aýata düşünmedim. Mahluk, mahluga sežde etse şirk bolmazmy, şu aýaty ginişleýin, düşündirip berseñiz: “Haçanda biz perişdelere Adama sežde ediñ diýenimizde. Olar sežde etdiler, diñe Iblis tekepbirlendi we kapyrlardan boldy.” (Bakara, 2/34) ?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Bu aýatdaky Adam Pygambere (aleýhis salam) edilen sežde ybadat seždesi däldir, diñe salamlamak, sylag-hormat üçin edilen seždedir. Mysal üçin Kuran-Kerimiñ Yusuf süresinde şeýle geçýär: “Ýusuf Pygamber ene-atasyny tahtyñ üstüne çykardy we olar (Ýusufa gowuşanlary üçin) oña (Yusufa) sežde etdiler.”1

Ýusuf Pygambere (aleýhis salam) ýakynlary tarapyndan edilen sežde, ybadat seždesi bolman, diñe salamlamak, sylag-hormat üçin edilen seždedi. Adam Pygambere (aleýhis salam) Perişdeler tarapyndan edilen sežde-de edil şonuñ yalydyr.

Yslamdan öñki şerigatlarda bu hili salamlamak seždesi bardy. Emma biziñ Yslam şerigatymyzda salamlamak seždesi haram bolup, Allah Tagaladan başga zatlara sežde, ruku ýa-da başga ybadat görnüşlerinden birini etmek uly şirkdir we ynsany dinden çykarýar.2

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

1-Yusuf süresi 12/100.

2-Ymam Hafyz Ibn Kesir/ Tefsiril-Kuranil-Azim.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.