Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) näçe aýaly bolupdyr?

. - Taryh

 

Sorag: Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) näçe aýaly bolupdyr?

Jogap:

Esselamu aleýkum.

Hijri 7-nji, 8-nji asyrlarda ýaşap geçen uly alym Ibn Kaýýim el-Jewziýýe (Allah oña rahmet etsin) “Zädul-Mead” atly meşhur eserinde Pygamberimiz(sallallahu aleýhi we sellem) 12 sany aýalynyñ bolandygyny belläp geçýär. Olaryñ atlary:

1.Hatyja binti Huweylid

2. Sewda binti Zema

3. Aýşa es-Syddyka

4. Hafsa binti Omar

5. Zeýneb binti Huzeýme

6. Ümmi Seleme Hind

7. Zeýneb binti Jahş

8. Juweýriýe binti Haris

9. Ümmi Habibe

10. Safiýýe

11. Meýmune binti Haris

12. Reýhane

Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) aýallary musulmanlaryñ enesidir. Sorag soraýan kişiniñ aklyna şeýle sorag gelip biler: Yslam dini dört aýal almaga rugsat beren bolsa, näme üçin Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) aýallary dörtden köp bolupdur? Bu soragyñ jogaby şudur: Pygamberimize (sallallahu aleýhi we sellem) adaty ynsanlara berilmeýän käbir hususiýetler berilendir. Dört aýaldan köp almak diñe Resulullaha mahsus bolan hususuýetdir.

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Okamaga maslahat berýäris