Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Öli jaýlanandan soñra jesedi ýyrtyjy haýwanlar iýse ýa-da başga bir sebäpden jeset ýok bolsa şonda-da gabyr azaby çekermi?

. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede, ähli-beýtine we ashabyna salat we salam bolsun.

Şeýh Muhammed bin Salih el-Useýminden soradylar:

Sorag: Öli jaýlanandan soñra jesedi ýyrtyjy haýwanlar iýse ýa-da (başga bir sebäpden jeset ýok bolsa) şonda-da gabyr azaby çekermi?

Jogap: Hawa, (gabyr azaby çeker), çünki azap ruhyñ üstünde bolýar, sebäbi jeset ýok bolandyr. Emma ýene-de bu mesele gaýba degişli mesele bolanlygy üçin, jeset ýok bolsa-da ýansada jeset anyk azapdan täsirlenmez diýip bilmeris. Çünki ahyrýede degişli meseläni, dünýäde göz bilen görlüp duran zat bilen deñeşdirip bolmaz.

Şeýh Muhammed bin Salih el-Useýmin / Fetawa Erkanil-Isläm.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.