Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Är-aýal gatnaşygynyň edebi.

. - Edep-Ahlak

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Zenanyň ýan-ýoldaşyna garşy edebi:

1-Ýan ýoldaşyna ytagat etmeli we oňa garşy sylag-hormatly bolmaly.

2-Onuň bilen gaty sesli gürleşmeli däl, oňa garşy sesini gataltmaly däl.

3-Gürlände sözüni kesmeli däl we onuň abraýyna şikes ýetirip biljek hereketleri etmeli däl.

4-Maşgalada bolup geçýän zatlary, hususanam maşgala syrlaryny kesekileriň ýanynda açmaly däl.

5-Ýoldaşynyň malyny, abraýyny, namysyny, çagalaryny goramaly.

6-Ýan-ýoldaşynyň rugsady bolmasa garyndaşy bolsada öýe salmaly däl.

7-Ýoldaşy üçin bezenmeli, onuň halamaýan görnüşinde oňa görünmeli däl.

8-Ýan-ýoldaşynyň şerigata laýyk her diýenini hökmän berjaý etmeli.

9-Ýan-ýoldaşynyň ýagdaýy ýetmejek zatlary ondan islemeli däl we kanagatly bolmaly.

10-Ýan-ýoldaşy bilen bilelikde dinimiz Yslama hyzmat etmeli.

Erkegiň aýalyna garşy edebi:

1-Öý-goş, geýim, eklenç erkegiň boýnundadyr. Maşgalasyna ähli gerek bolan zatlary üpjün etmeli.

2-Özüni aýalyna garşy iň gowy görnüşde alyp barmaly.

3-Ýeri gelende aýaly bilen gülşüp-degişip onuň üçin ýörüte wagt aýyrmaly.

4-Nahar, geýim ýaly zatlarda öte ynjyk bolmaly däl we aýalyna garşy geçirimli bolmaly.

5-Aýalynyň üstünden gülmeli däl we kem ýerlerini ýüzüne urmaly däl.

6-Hojalyk işlerinde aýalyna ýardam etmeli.

7-Aýalyna garşy bet guman etmeli däl we onuň aýbyny gözlemeli däl.

8- Aýalyna Yslam ylymlaryny öwretmeli. Akydasy, ybadaty, ahlagy babatynda gerekli bolan ylymlary öwredip durmaly.

9- Eklençde, maşgalasyna ylym öwretmekde, saglygy bilen gyzyklanmakda sowuk-salalyk we gowşaklyk görkezmeli däldir.

10-Hepde-de pesinden bir gün aýalyna we çagalaryna Yslama degişli ylymlary öwretmek üçin wagt bellemeli we maşgalasyna halaly-haramy, Allah Tagalaň razy bolýan we närazy bolýan zatlaryny öwretmeli.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.