Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Ramazan aýyndan soňra Şewwel aýynda oraza tutmagyň ähmiýeti.

. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Ramazan aýyndan soňra Şewwel aýynda alty gün oraza tutmalymy? Ramazan aýynyň soňundan Şewwel aýynda alty gün oraza tutmasaň Ramazan orazasynyň sogaby kem bolýarmy?

Jogap: Şewwel aýynda alty gün oraza tutmak sünnetdir. Bu barada ençeme sahyh hadysda habar berilendir. Mysal üçin ol hadyslardan biri Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) şu hadysydyr: “Kim Ramazan orazasyny tutsa we yzyndan şewwel aýyndan alty gün oraza tutsa, göýä bir ýyl oraza tutan ýalydyr.1

Şonuň üçin hem jumhur ulama (alymlaryň köplügi) bu alty gün oraza tutmagyň (hökümine) müstehap diýýärler. Parz diýen ýokdur. (Şewwelden alty gün oraza tutmak) sünnetdir, isleýän tutar islemeýän tutmaz. Bir ýyl tutyp, indiki ýyl tutmanam biler. Eger tutmadyk ýagdaýynda Ramazan orazasynyň sogabynda kemlik bolmaz.

Bu orazany şewwel aýynyň başynda, ortasynda we soňunda tutyp biler.2

Şewwel aýyndaky alty gün orazanyň arasyny bölüp tutmak bolýarmy? Ýa-da alty gün yzly-yzyna tutmalymy?

Sorag: Şewwel aýynyň alty gün orazasyny Ramazandan soňra, baýram gutarandan derrew tutmalymy ýa-da baýramdan soňraky günlerde yzly-yzyna ýa-da bölüp tutsaň bolýarmy?

Jogap: Bu orazany Ramazan baýramy gutarandan soňra derrew tutmak şert däldir. Baýramdan birnäçe gün geçensoň başlamak ýa-da şewwel aýynyň içinde yzly-yzyna tutmak ýa-da ýagdaýa we şertlere görä bölüp tutmak bolýandyr. Bu meselede giňlik bardyr. Bu oraza parz dälde, sünnetdir. 3

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

 

1-Ahmed, Muslim, Ebu Dawud, Tirmizi.

2-Ibn Jibrin, Fetawa es-Siýam, s.104

3-Fetawa el-Lejnetud-Daimetu lil-Buhusil-Ilmiýýetil wel-Ifta, Fetwa No: 3475Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.