Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Ramazan aýynda agyz açar bermegiñ fazileti.

. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede, ähli-beýtine we ashabyna salat we salam bolsun.

Şeýh Salih bin Fewzan el-Fewzandan soradylar:

Sorag: Käbir adamlar Ramazan aýynda zyýafat berip, agşamlary agyz açar edýärler. Käbirleri bolsa, janly kesip sadaka berýärler we başgada hödür-kerem etmäge çalyşýarlar. Bunyñ hökümi näme?

Jogap: Hawa, mübärek aý bolanlygy üçin we agyz bekli kişileriñ iýmek-içmege mätäçligi sebäpli, Ramazan aýynda hödür-kerem etmek has sogaplydyr.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bu barada şeýle diýýär: “Kim bir orazaly kişä agyz açar berse, onuñ gazanan sogaby ýaly sogap gazanar.” (Tirmizi, Ibn Mäje)

Bu aýda mätäçlere nahar iýdirmek , amallaryñ iñ faziletlisidir. Çünki bu aýda berilen sadaka başga aýlarda berlen sadakalardan, esse-esse sogaplydyr.

El-Fetwa li'bn-i Fewzan-Kitabu'd-Dawe (1/153, 154)Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Okamaga maslahat berýäris