Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Lä ilähe illallahyñ fazileti. (2)

. - Hadys we Şerh

Rahman we Rahym bolan Allahyñ ady bilen.

Eşas ibni Ýuslimden rowaýat edilýär: Eşas aýtdy: Maña Mälik ibni Kinane tiresinden ýaşuly adam şeýle diýdi: Pygamberimizi (sallallahu aleýhi we sellem) Zil-Mejaz1 bazarynda gördim. Ynsanlaryñ arasynda aýlanyp: “Lä ilähe illallah diýiñ, halas boluñ we bagta ýetiñ.diýýärdi.2

Hadysdan çykan peýdalar:

1-Lä ilähe illallaha (Töwhide) dagwat etmek.

2-Lä ilähe illallah dünýäde we ahyrýetde bagtly bolmaklyga sebäpdir.

3-Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) ynsanlary töwhide çagyrmak üçin eden yhlasy.

4-Bazar ýaly ynsanlaryñ jemlenişýän ýerlerinde ynsanlara nesihat etmekligiñ, dagwat etmekligiñ müstehaplygy.

Muhammed bin Merzuk ed-Dijäni: el-Erbaune hadiýsen fiý fazli Lä ilähe illallah, Takdim: Salih bin Fewzan bin Abdilläh el-Fewzan.

1- Bu jähiliýýe döwründe gurulýan göçme bazaryñ adydyr. Arafat diýilýän ýerde gurulyp, Zilhijje aýynyñ birinji gününden başlap tä sekizinji gününe çenli dowam edermiş.

2- Hadysy Ymam Ahmed rowaýat edýär. Heýsemi: Hadysy rowaýat eden kişiler, Sahyhyñ rawileridir diýýär.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.